Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 167

Uchwała NR XXIX/167/2005

Rady Gminy  w Sławoborzu

z dnia 14 lipca 2005 roku

 

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  gminy Sławoborze.

 

 

 

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004, Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 116, poz. 1203), oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r  Nr 71, poz. 838, Nr 86 poz. 958;  z 2001 r Nr 125, poz. 1371, z 2002 r Nr 25 poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826; z 2003r Nr 80,

poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217 poz. 2124) Rada Gminy w Sławoborzu

uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których    

    zarządcą jest Wójt Gminy Sławoborze, na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

    remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

1.prowadzenia robót w pasie drogowym,

2.umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3.umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4.zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione

      w pkt. 1-3.

 

§ 2.

 

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt.1

     i 4  ustala się następujące stawki opłat za każdy za każdy dzień zajęcia:

1.przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości                                          -  4,00 zł,

2.przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni  -  5,00 zł.

2. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok       

    postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za 

    każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.

 4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż 24 

     godziny.

 

 

 

 

 

 

-2-

 

§ 3.

 

1. Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt.2 ustala się z zastrzeżeniem
    ust. 2, następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego

    przez  rzut poziomy urządzenia:

1.w jezdni – 40,00 zł

2.w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym – 15 zł

3.w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym – 40,00 zł

4.na drogowym obiekcie inżynierskim – 50 zł

2. Zwalnia się z opłat określonych w ust.1 umieszczanie w pasie drogowym urządzeń
    wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do
    liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczania urządzenia w pasie drogowym.

4. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub z przekroczeniem terminu albo powierzchni

zajęcia, określone decyzją kary pieniężne ustalone są jako 10 – krotność stawek opłat określonych w § 2 i  § 3 ust.1 i  § 4.

 

§ 4.

 

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt.3 ustala się

     następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1.reklamy – 1,50 zł

2.pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy

a)obiektu handlowego lub usługowego;

-na obszarze zabudowanym – 0,50 zł

-poza obszarem zabudowanym – 0,30 zł

b)innych obiektów budowlanych – 0,30 zł

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24
    godziny.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.