Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 165

Uchwała Nr XXIX/ 165/2005

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 14 lipca 2005 roku

 

 

w sprawie  wniesienia przez Gminę Sławoborze aportu do spółki pod nazwą

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka  z o.o. w Kołobrzegu.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, „f”, „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591

z póź. zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje :

 

 

§ 1

1.Wyraża się zgodę na wniesienie do Spółki pod nazwą Miejskie Wodociągi

          i Kanalizacja Spółka z o.o.  w formie wkładu rzeczowego ( aportu) składników   

          majątkowych stanowiących  własność Gminy Sławoborze, wskazanych

          w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Powyższe składniki majątkowe zostaną wniesione do wskazanej Spółki według

         ich wartości rynkowej, określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.