Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 166

Uchwała Nr XXIX/166/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 14 lipca 2005 roku

 

 

 

w sprawie utworzenia obwodu głosowania.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku – Dz.Nr 142 poz. 1591

z póź. zmianami ) oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku -Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póź. zmianami) i art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 1990 roku

o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( teks jednolity z 2000 roku Dz.U.Nr 47

poz. 544 z póź. zmianami ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

 

           § 1. Na wniosek Wójta Gminy Sławoborze tworzy się następujący obwód głosowania:

 

 

Nr obwodu

                             Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji

   

     4

     

     Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

 

Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

 

 

        

           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

           § 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku

              Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.