Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 155

Uchwała Nr XXVII/ 155 / 2005

                                                     Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Subergionalny Program Rewitalizacji

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bazie Zintegrowanego Markowego Programu Turystycznego “Szlak Solny”.

 

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi  zmianami )

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W związku z opracowaniem i wdrażaniem Subregionalnego Programu Rewitalizacji

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bazie Zintegrowanego Markowego Produktu Turystycznego

“Szlak Solny”, Gmina Sławoborze:

 

1) Wyraża zainteresowanie realizacją w/w przedsięwzięcia wspólnie z pozostałymi członkami

     Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

2) Będzie partycypować w kosztach opracowania i wdrożenia w/w przedsięwzięcia.

3) Weźmie aktywny udział w opracowaniu dokumentów precyzujących zakres i koszt

     przedsięwzięci.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.