Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 154

Uchwała  Nr XXVII/154/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy S ł a w o b o r z e  na  2005 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst : Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 4.1. ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst: Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

 

 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych   Gminy Sławoborze na 2005 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

 

            § 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Sławoborzu Nr XIV/90/2004 z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sławoborze na 2004 rok.

 

 

            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sławoborze

 Nr XXVII/154/2005 z dnia29 kwietnia 2005r.

 

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  GMINY  SŁAWOBORZE

NA  2005  ROK.

 

            Gminny Program w szczególności dotyczy zagadnień nadużywania napojów alkoholowych, gdyż jest to problem najistotniejszy postrzegany w gminie.

 

Celem Programu jest :

---------------------------

 

-         zmniejszenie powstawania nowych problemów alkoholowych,

-         zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych.

 

Do zadań realizowanych w 2005 roku należeć będzie :

 

 

  1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu:

 

-         finansowanie działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Sławoborzu,

-         tworzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych w świetlicach wiejskich na terenie gminy,

-         kontynuowanie umowy dotyczącej współdziałania w programie przeciwalkoholowym, dotyczącym współfinansowania działalności Poradni Uzależnień w Świdwinie.

 

  1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

-         współpraca z Policją , Prokuraturą, Poradnią Uzależnień oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ,

-         pomoc finansowa na realizację obowiązku leczenia dla osób uzależnionych ( pokrycie kosztów dojazdu do Poradni ).

 

  1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

-         realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach,

-         pomoc w organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, prowadzenie zajęć w świetlicach, imprez sportowo – rekreacyjnych na wolnym powietrzu – promujących zdrowy tryb życia,

-         pomoc w organizacji imprez promujących trzeźwość wśród społeczności gminnej,

-         współpraca z jednostkami rządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz programów trzeźwościowych,

 

 

-   2   -

 

-          szkolenie nauczycieli i kadry zatrudnionej w Zespole Szkół Publicznych ,

-         szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-         organizacja wyjazdów do teatrów na spektakle o tematyce profilaktycznej, a także zakupywanie spektakli wystawianych w szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury w Sławoborzu.

 

  1. Ustalenie zasad lokalizacji na terenie gminy Sławoborze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

 

-         uchwała Rady Gminy Sławoborze Nr XXX/177/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku określiła liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia w miejscu jaki i poza miejscem sprzedaży dla gminy Sławoborze,

-         uchwała Rady gminy Sławoborze Nr III/11/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku ustaliła zasady ustaliła zasady usytuowania na terenie gminy Sławoborze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

-         prowadzenie regularnej kontroli placówek zajmujących się sprzedaży i podawaniem napojów alkoholowych, a w przypadku stwierdzenia naruszenia określonych zasad – wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwoleń. Zasady kontroli placówek handlowych zostały określone w punkcie nr 6 Programu.

 

  1. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

-         ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sławoborzu w celu ustalenia rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz ustalenie form pomocy,

-         współpraca z pracownikami opieki zdrowotnej z terenu gminy Sławoborze w zakresie wczesnej diagnozy i rozpoznawania choroby alkoholowej oraz udzielenia  pomocy w rozwiązaniu problemu alkoholowego,

-         wspieranie finansowe instytucji prowadzących realizację profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miedzy innymi współfinansowanie kosztów utrzymania Poradni Uzależnień w Świdwinie, pokrywanie kosztów utrzymania Środowiskowego Ogniska  Wychowawczego TPD Koszalin, działającego przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu.

 

  1. Zasady kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży;

Kontrolę przeprowadzają :

a)      członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)      Policja,

c)      osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Sławoborze.

 

 

 

-         3  -

 

      Zakres kontroli obejmuje :

-         przestrzeganie porządku publicznego wokół miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,

-         przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym,

-         przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych,

-         zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie obowiązyjącymi zezwoleniami,

-         przestrzeganie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w uchwałach Rady Gminy Sławoborze.

 

Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych winny być przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.

 

Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do :

 

-         wstępu na teren nieruchomości , obiektu, lokalu lub części , gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach, w jakich prowadzona jest działalność placówki,

-         żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania niezbędnych dokumentów, które są niezbędne do korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Z czynności kontrolnych , o których mowa wyżej dokonuje się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby zastępującej i upoważnionej przez tego przedsiębiorcę.

 

Kontrolowany przedsiębiorca obowiązany jest zapewnić niezbędne warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

 

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z ewentualnymi wnioskami o cofnięcie zezwolenia niezwłocznie przekazuje się dla organu wydającego zezwolenia.

 

Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenia wzywa przedsiębiorcę do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie są  one podstawą do cofnięcia zezwoleń, lub podejmuje inne działania przewidziane prawem.

 

 

  1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławoborzu.

 

Komisja pracuje na posiedzeniach zarówno całej Komisji jak i zespołów.

Spośród wszystkich członków wydzielono trzy zespoły do spraw :

 

-         I zespół do spraw : rozpatrywania wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzaniem rozmów motywacyjnych do podjęcia dobrowolnego leczenia,

-         II zespół do spraw : koordynacji w realizacji programów profilaktycznych, rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu (...),

 

-         4  -

 

 

-         III zespół do spraw : opiniowania podań dot. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.

 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymają wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł (brutto) za poszczególne rodzaje prac związanych z działalnością Komisji:

 

-         udział w posiedzeniu Komisji

-         udział w posiedzeniu zespołu Komisji

-         za kontrolę pod względem przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi w punktach sprzedaży tych napojów.

 

Wynagrodzenie , o którym mowa będzie wypłacane w ramach umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wójta Gminy.

 

W razie zbiegu posiedzeń w tym samym dniu, członkowie Komisji otrzymują jedną dietę bez względu na to, w ilu posiedzeniach uczestniczą.

 

 

 Oczekiwane korzyści z realizacji Gminnego Programu :

 

Realizacja Programu może przynieść korzyści w sferze zdrowotnej, ekonomicznej oraz znaczną poprawę jakości życia mieszkańców  gminy poprzez :

 

-         obniżenie śmiertelności i ryzyka zachorowań,

-         podniesienie sprawności psychofizycznej wśród mieszkańców gminy,

-         poprawę kondycji psychicznej i moralnej oraz zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa w środowisku,

-         zmniejszenie ilości uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami na drogach,

-         zwiększenie wiedzy na temat uzależnień i sposobów ich leczenia,

-         kształtowanie pozytywnego stosunku do samego siebie i otoczenia.