Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 153

Uchwała Nr XXVII/153/ 2005

                                                      Rady Gminy w Sławoborzu

                                                      z dnia 29 kwietnia 2005 roku

 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu

gminy za 2004 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z poźn. zm. ).

 

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze oraz uchwałą

Nr  LIX/151/Z/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu

i sprawozdaniach z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych

Gminy Sławoborze za 2004 rok i opinią do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.  Rada Gminy Sławoborze udziela  Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.