Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 151

Uchwała Nr  XXVI/151/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 12 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.” c”, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt., 2 art. 49 ust. 1 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny w kwocie 700.000 (słownie: siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Sławoborzu”  w dowolnym banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

2. Okres kredytowania w latach 2005-2010

Spłata kredytu nastąpi w latach:

 

      2005 rok-    40 000,00

      2006 rok-  132 000,00

      2007 rok-  132 000,00

      2008 rok-  132 000,00

      2009 rok-  132 000,00

      2010 rok-  132 000,00    

     

3. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami nastąpi z dochodów własnych  

Gminy.

4.  Szczegółowe warunki udzielania oraz spłaty kredytu określi umowa kredytowa.

5.  Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla

„ in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.