Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 11

 


Załącznik Nr 11

Symbol i nr inwestycji

80195 § 605

Nazwa inwestycji

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR

GMINA SŁAWOBORZE


2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji


l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota / Udział %

Uwagi:


1.

ŚW

Środki własne gminy

1.600.000 / 24.6%

Dochody własne gminy (sprzedaż sieci gazowej 900.000,-) i kredyt


2.

ZPORR

Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych

3.900.000 / 60,00%

Wniosek złożony do ZPORR w dniu 14.01.2005 r. (Priorytet III Dział.3.5.1.)


3.

MENiS

Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych

1 000 000 / 15,4%

Podpisana umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji


Razem

6.500.000 / 100,0%


2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania


l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.


Nakłady poniesione

I półrocze 2005

(I etap)

II półrocze 2005

(I i II etap)

2006

łącznie w latach 2003 - 2006

po 200.. r.


2003

2004


źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finanse

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwot

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151.

Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany

ŚW

9 760

ŚW

211 923

ŚW

14 640

ŚW

14 640

ŚW

12.200

ŚW

263.163


Razem

9 760

Razem

211 923

Razem

14.640

Razem

14.640

Razem

12.200

Razem

263.163

Razem2.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu

ŚW


SW


ŚW

459.650

ŚW

289.329

ŚW

851.021

ŚW

1.600.000
ZPORR


ZPORR


ZPORR

1.120.285

ZPORR

704.872

ZPORR

2.074.843

ZPORR

3.900.000
MENiS


MENiS


MENiS

287.207

MENiS

180.584

MENiS

532.209

MENiS

1.000.000
Razem


Razem


Razem

1.867.142

Razem

1.174.785

Razem

3.458.073

Razem

6.500.000

RazemRazem

x

x

3.041.927

3.458.073

6.500.000OGÓŁEM

9 760

211 923

3.071.207

3.470.273

6.763.163
Str. 22.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania


l.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wielkość nakładów w latach w zł.


Poniesione

I półrocze 2005

II półrocze 2005

2006

łącznie w latach 2004 – 2006

200….


2003

2004


źródło finans

kwota

Źródła finanse.

Kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151.

Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu

ŚW


ŚW

4 280

ŚW

25 680

ŚW

25 680

ŚW

51 360

ŚW

107 000

ŚW

64 200


2

Zakup i instalacja komputerów w GOPS

x

X

Wojewoda

6 400

x

x

x

x

x

x

Wojewoda

6 400

x

x


3

Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji (oznakowany)

X

X

ŚW

30 000

x

x

x

x

x

x

ŚW

30 000

x

x


4.

Zakup i instalacja pieca co w UG

X

X

ŚW

17 000

X

X

X

X

X

X

ŚW

17 000

Razem5.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Zdroju

X

12 322

x

7 200

ŚW

x

x

x

ŚW

x

ŚW

19 522
6.

Rozliczenie budowy wodociągu modernizacji wieży ciśnień w Krzecku

X

X

ŚW

22 784

x

x

x

x

x

x

ŚW

22 783
7.

Zakup i instalacja komputera w bibliotece

x

x

ŚW

3 340

x

x

x

x

x

x

ŚW

3 764
8.

Zakup pompy – wyposażenie hydroforni

x

X

ŚW

4 060

X

X

X

X

X

X

X

X

xRazem

12 322

91 784

25 680

25 680

51 360

210 106

64 20022 082

306 707

3 122 567


3.521.633

6 972 989

64 200Str.3

Symbol i nr inwestycji

750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650


Nazwa inwestycji

Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”


INWESTOR


1. ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

GMINA SŁAWOBORZE

750 Administracja Publiczna – 75023§ 6060

Dofinansowanie zakupu pojazdu (bus)dla niepełnosprawnych ze środków PFRON


2. PERON / Urząd Gminy


2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota / Udział %

Uwagi:

1.

ŚW

Środki własne gminy

28 050 zł / 30,62 %

Dochody własne gminy

2.30.000 zł / 25,00 %Razem

28 050 zł


2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania


l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.


Poniesione

I półrocze 2005

II półrocze 2005

2006

łącznie w latach 2005 - 2006

2007-2008 r.


2003

2004


źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151.

1. System zintegrowany

2. Sprzęt komputerowy

3. Oprogramowanie biurowe,

systemowe i narzędziowe

4. PIAP

ŚW

x

ŚW

x

ŚW

14 025

ŚW

x

ŚW

14 025

ŚW

28 050

ŚW

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Razem
Razem

14 025

Razem

x

Razem

14 025

Razem

28 050

Razem
Zakup samochodu (bus) dla niepełnosprawnych w ramach realizacji programu PFRONŚW

30 000
30 000


Razem
Razem

x

Razem

30 000

Razem


Razem

30 000

Razem
x

x

x

30 000

x

58 050

x


OGÓŁEM

22 082

223 391

3 166 592

3.535.658

6  947 723

64 200