Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 10

 
Załącznik nr 10Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Sławoborze
w 2004 r.


PRZYCHODY WYDATKI
Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie
§ §
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 100 10 419 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 100 14 583

90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 13 100 10 419
90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 18 000 14 583
0580 Grzywny i kary
1 083
0690 wpływy z różnych opłat

2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bież. dla jedn. sekt. fin.publ. 11 000 11 000
0920 Pozostałe odsetki 100 145
2960 Przelewy redystrybucyjne 13 000 9 191 4210 Zakup wyposażenia i wyposaż. 2 000 552
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 3 031
4410 podróże służbowe
50
Stan środków na początek roku 6 000 6 077 Stan środków na koniec okresu 1 100 1 863
Ogółem 19 100 16 496 Ogółem 19 100 16 496