Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 5-8

 


Załącznik Nr 5
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY w 2004 r.
OGÓŁEM

Wskaźnik 5:4
z tego:

Nazwa podziałki Plan Wykonanie
Wydatki bieżące

klasyfikacji wydatków w
w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po I półroczu Ogółem Wynagrodzenia
Wydatki na Wydatki z tyt.zmianach 2004
i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowe


wynagrodzeń
długu gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010
Rolnictwo i łowiectwo 46 320 42 677 92,1% 12 69329 984

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 37 800 37 224 98,5% 7 24029 984

01030 Izby rolnicze 5 400 5 066 93,8% 5 066

01095 Pozostała działalnośc 3 120 387 12,4% 387
400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 205 566 186 161 90,6% 182 101 68 058


4 060

40002 Zaopatrzenie w wodę 205 566 186 161 90,6% 182 101 68 058


4 060
600
Transport i łączność 40 080 38 289 95,5% 38 289

60016 Drogi publiczne gminne 40 080 38 289 95,5% 38 289
700
Gospodarka mieszkaniowa 37 200 21 959 59,0% 21 959

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 200 21 959 59,0% 21 959
710
Działalność usługowa 76 900 49 521 64,4% 49 521

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 34 000 17 120 50,4% 17 120

71035 Cmentarze 22 600 19 253 85,2% 19 253

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 12 300 5 148 41,9% 5 148

71095 Pozostała działalnośc 8 000 8 000 100,0% 8 000
750
Administracja publiczna 1 183 001 1 120 071 94,7% 1 103 071 795 836


17 000

75011 Urzędy wojewódzkie 45 000 45 000 100,0% 45 000 45 000
75022 Rady gmin 67 800 67 523 99,6% 67 523

75023 Urzędy gmin 937 962 901 838 96,1% 884 838 669 257


17 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

75095 Pozostała działalność 132 239 105 710 79,9% 105 710 81 579751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 780 8 780 100,0% 8 780

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 665 665 100,0% 665

75113 Wybory do parlamentu UE 8 115 8 115 100,0% 8 115
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104 164 92 244 88,6% 62 244 3 625


30 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 67 664 58 511 86,5% 58 511 3 625
75414 Obrona cywilna 6 500 3 733 57,4% 3 733

75495 Pozostała działalność 30 000 30 000 100,0%
30 000
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 14 400 9 511 66,0% 9 511 3 023
75647 Pobór podatków 14 400 9 511 66,0% 9 511 3 023757
Obsługa długu publicznego 41 335 39 181 94,8% 39 181

39 181


75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 41 335 39 181 94,8% 39 181

39 181

758
Rózne rozliczenia 5 000 311 6,2% 311

75814 Rózne rozliczenia finansowe 5 000 311 6,2% 311
801
Oświata i wychowanie 2 737 211 2 722 431 99,5% 2 510 508 1 986 533


211 923

80101 Szkoły podstawowe 1 642 846 1 641 990 99,9% 1 641 990 1 307 562
80110 Gimnazja 560 455 560 455 100,0% 560 455 560 455
80104 Przedszkola - kl."0" 145 745 139 824 95,9% 139 824 113 916
80113 Dowożenie uczniów do szkół 154 219 153 416 99,5% 153 416 4 600
80146 Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli 10 092 10 092 100,0% 10 092

80195 Pozostała działalność 223 854 216 654 96,8% 4 731211 923
851
Ochrona zdrowia 54 816 45 709 83,4% 45 709

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 816 45 709 83,4% 45 709
852
Pomoc społeczna 1 640 092 1 633 899 99,6% 1 627 499 262 588


6 400

85212 Zasiłki rodzinne 712 839 708 549 99,4% 702 149 23 648


6 400

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 000 10 948 99,5% 10 948

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 391 170 390 351 99,8% 390 351 8 3151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

85215 Dodatki mieszkaniowe 105 901 105 901 100,0% 105 901

85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 2 370 2 370 100,0% 2 370

85219 Ośrodki pomocy społecznej 268 993 268 917 100,0% 268 917 230 625
85295 Pozostała działaność 147 819 146 863 99,4% 146 863
854
Edukacyjna opieka wychowawwcza 62 048 62 048 100,0% 62 048 60 624
85401 Świetlice szkolne 62 048 62 048 100,0% 62 048 60 624900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 378 326 318 045 84,1% 314 045 46 329


4 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 216 993 183 912 84,8% 179 912 46 329


4 000

90002 Gospodarka odpadami 30 000 24 015 80,1% 24 015

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 200 5 410 66,0% 5 410

90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 108 633 101 139 93,1% 101 139

90095 Pozostała działaność 14 500 3 569 24,6% 3 569
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 167 473 159 708 95,4% 156 368 64 182


3 340

92109 Domy kultury, świetlice i kluby 125 973 123 381 97,9% 123 381 40 623
92116 Biblioteki 41 500 36 327 87,5% 32 987 23 559


3 340

92195 Pozostała działalność 0 0 0,0% 0
926
Kultura fizyczna i sport 60 316 59 783 99,1% 59 783

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60 316 59 783 99,1% 59 783

92695 Pozostała działalnośc


RAZEM 6 863 028 6 610 328 96,3% 6 303 621 3 290 798
39 181
306 707
Załącznik nr 6
WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
związane z realizacją zadań własnych w 2004 r.


Wskaźnik 5:4
z tego:

Nazwa podziałki Plan Wykonanie
Wydatki bieżące

klasyfikacji wydatków w
w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po I półroczu Ogółem Wynagrodzenia
Wydatki na Wydatki z tyt.zmianach 2004
i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowe


wynagrodzeń
długu gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010
Rolnictwo i łowiectwo 46 320 42 677 92,1% 12 69329 984

01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 37 800 37 224 98,5% 7 24029 984

01030 Izby rolnicze 5 400 5 066 93,8% 5 066

01095 Pozostała działalnośc 3 120 387 12,4% 387
400
Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 205 566 186 161 90,6% 182 101 68 058


4 060

40002 Zaopatrzenie w wodę 205 566 186 161 90,6% 182 101 68 058


4 060
600
Transport i łączność 40 080 38 289 95,5% 38 289

60016 Drogi publiczne gminne 40 080 38 289 95,5% 38 289
700
Gospodarka mieszkaniowa 37 200 21 959 59,0% 21 959

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 37 200 21 959 59,0% 21 959
710
Działalność usługowa 76 900 49 521 64,4% 49 521

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 34 000 17 120 50,4% 17 120

71035 Cmentarze 22 600 19 253 85,2% 19 253

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) 12 300 5 148 41,9% 5 148

71095 Pozostała działalność 8 000 8 000 100,0% 8 000
750
Administracja publiczna 1 138 001 1 075 071 94,5% 1 058 071 750 836


17 000

75011 Urzędy wojewódzkie

75022 Rady gmin 67 800 67 523 99,6% 67 523

75023 Urzędy gmin 937 962 901 838 96,1% 884 838 669 257


17 000

75095 Pozostała działalność 132 239 105 710 79,9% 105 710 81 579751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75113 Wybory do parlamentu UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104 164 92 244 88,6% 62 244 3 625


30 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 67 664 58 511 86,5% 58 511 3 625
75414 Obrona cywilna 6 500 3 733 57,4% 3 733

75495 Pozostała działalnośc 30 000 30 000 100,0%
30 000
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob.prawnej 14 400 9 511 66,0% 9 511 3 023
75647 Pobór podatków 14 400 9 511 66,0% 9 511 3 023757
Obsługa długu publicznego 41 335 39 181 94,8% 39 181

39 181


75702 Obsługa paierów wartościowych, kredytów i pozyczek j.s.t 37 335 39 181 104,9% 39 181

39 181

758
Rózne rozliczenia 5 000 311 6,2% 311

75814 Rózne rozliczenia finansowe 5 000 311 6,2% 311
801
Oświata i wychowanie 2 737 211 2 722 431 99,5% 2 510 508 1 986 533


211 923

80101 Szkoły podstawowe 1 642 846 1 641 990 99,9% 1 641 990 1 307 562
80110 Gimnazja 560 455 560 455 100,0% 560 455 560 455
80104 Przedszkola - kl."0" 145 745 139 824 95,9% 139 824 113 916
80113 Dowożenie uczniów do szkół 154 219 153 416 99,5% 153 416 4 600
80146 Dokształacanie i doskolanenie nauczycieli 10 092 10 092 100,0% 10 092

80195 Pozostała działalność 223 854 216 654 96,8% 4 731211 923
851
Ochrona zdrowia 54 816 45 709 83,4% 45 709

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 816 45 709 83,4% 45 709
852
Pomoc społeczna 720 144 718 760 99,8% 718 760 203 057
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 227 099 226 748 99,8% 226 748

85215 Dodatki mieszkaniowe 105 901 105 901 100,0% 105 901

85216 Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne i wy...

85219 Ośrodki pomocy społecznej 239 325 239 248 100,0% 239 248 203 057
85295 Pozostała działaność 147 819 146 863 99,4% 146 863
854
Edukacyjna opieka wychowawwcza 62 048 62 048 100,0% 62 048 60 624
85401 Świetlice szkolne 62 048 62 048 100,0% 62 048 60 624900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 378 326 318 045 84,1% 314 045 46 329


4 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 216 993 183 912 84,8% 179 912 46 329


4 000

90002 Gospodarka odpadami 30 000 24 015 80,1% 24 015

90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 200 5 410 66,0% 5 410

90015 Oświetlenie ulic, dróg i placów 108 633 101 139 93,1% 101 139

90095 Pozostała działaność 14 500 3 569 24,6% 3 569
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 167 473 159 708 95,4% 156 368 64 182


3 340

92109 Domy kultury, świetlice i kluby 125 973 123 381 97,9% 123 381 40 623
92116 Biblioteki 41 500 36 327 87,5% 32 987 23 559


3 340

92195 Pozostała działalność 0 0 0,0% 0
926
Kultura fizyczna i sport 60 316 59 783 99,1% 59 783

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60 316 59 783 99,1% 59 7830

92695 Pozostała działalnośc 0 0 0,0%
0


RAZEM 5 889 300 5 641 409 95,8% 5 270 140 3 186 267
39 181
300 307
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Sławoborze
Załacznik nr 7

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w 2004 r.


z tego:


Nazwa podziałki Plan


Wydatki bieżące

klasyfikacji wydatków Wykonanie Wskaźnik
w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po

Ogółem Wynagrodzenia
Wydatki na Wydatki z tyt.zmianach
05:04
i pochodne od Dotacje obsługę poręczeń i majatkowewynagrodzeń
długu gwarancji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
750
Administracja publiczna 45 000 45 000
45 000 45 000
75011 Urzędy wojewódzkie 45 000 45 000 100,0% 45 000 45 000751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 780 8 780 100,0% 8 780

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 665 665 100,0% 665

75113 Wybory do parlamentu UE 8 115 8 115 100,0% 8 115
852
Opieka Społeczna 919 948 915 139 99,5% 908 739 59 531


6 400

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki 712 839 708 550 99,4% 702 150 23 648


6 400

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 000 10 948 99,5% 10 948

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 164 071 163 603 99,7% 163 603 8 315
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 2 370 2 370 100,0% 2 370

85219 Osrodki pomocy społecznej 29 668 29 668 100,0% 29 668 27 568
85395 Pozostała działalność
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg


RAZEM 973 728 968 919 99,5% 962 519 104 531


6 400
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr Rady Gminy Sławoborze
Załącznik Nr 8
z dnia

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
GMINNEGO ROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
w 2004 r.


z tego:


Nazwa podziałki Plan Wykonanie Wskaźnik Wydatki bieżące


klasyfikacji wydatków


w tym:


Wydatki
Dział Rozdział budżetowej po
05:04 Ogółem Wynagrodzenia
§
zmianach


i pochodne od Dotacje

majatkowewynagrodzeń1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
851
Ochrona zdrowia 54 816 45 709 83,4% 45 709

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 46 316 45 709 98,7% 45 709

3030 Różne wydatki na rzecz os.fiz. 2 500 1 821 72,8% 1 821

3110 świadczenia społeczne 6 000 5 781 96,4% 5 781

4210 zakup wyposażenia i materiałów 7 025 5 623 80,0% 5 623

4220 zakup środków żywności 6 500 5 458 84,0% 5 458

4300 zakup usług pozostałych 32 791 27 026 82,4% 27 026