Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 3 i 4

 
Załącznik nr 3


WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETU GMINY SŁAWOBORZE
z opłat za wydawanie zezwolnia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń


w 2004 r.
I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej


Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Wsk.
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostel nie posiadajacych osobowości prawnej 44 925 44 915 100,0%

75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 44 925 44 915 100,0%
RAZEM

44 925 44 915 100,0%
II. Wg źródeł


Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 44 925 44 915 100,0%
RAZEM 44 925 44 915 100,0%
Załącznik Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami


w 2004 r.
Dział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmiananch Wykonanie Wsk.
1 2 3 4 5 6
750
Administracja publiczna 45 000 45 000 100,0%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej 45 000 45 000 100,0%
751
Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 780 8 780 100,0%

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 8 780 8 780 100,0%
801
Oświata i wychowanie2010 Dotacje celowe z budżetu państwa …..


852
Opieka społeczna 913 548 908 739 99,5%

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 913 548 908 739 99,5%
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 654 25 654 100,0%

2010 Dotacje celowe z budżetu państwa ….. 25 654 25 654 100,0%


RAZEM Błąd:511 988 173 Błąd:511