Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 12

 
Załącznik nr 12

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE BUDŻETU GMINY
ZA 2004R.
POZ. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
A. DOCHODY 7 122 988 7 033 669
B. WYDATKI 6 863 028 6 610 328
B1 Wydatki bieżące 6 554 238 6 303 621
B2 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 308 790 306 707
C Nadwyżka/deficyt (A-B) 259 960 423 341
I. Przychody ogółem -259 960 356 508
1. Kredyty i pożyczki 125 040 0
2. Nadwyżka z lat ubiegłych - na spłatę kredytów i pożyczek

3. Inne źródła

4. w tym: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ub.
28 492
II. Rozchody ogółem 385 000 385 000
1. Spłaty kredytów i pożyczek 385 000 385 000
2. Lokaty 0 0