Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 1

 
Załącznik Nr 1WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
w 2004 r.
O G Ó Ł E M


Wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
Dział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykon. Wsk.
1 2 3 4 5 6
10
Rolnictwo i łowiectwo 2 405 2 108 87,7%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 500 14 2,8%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych 1 805 2 035 112,7%

0910 odserki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100 59 59,0%


400
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę 165 100 140 924 85,4%

0830 Wpływy z usług 160 000 136 031 85,0%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 100 4 893 95,9%
700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162 120 150 191 92,6%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 728 9 198 105,4%

0690 rózne dochody
1 091 0,0%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych 77 505 75 684 97,7%

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 74 087 61 553 83,1%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 700 560 80,0%

0920 Pozostałe odsetki 1 100 2 105 191,4%
710
Działalność usługowa 5 600 5 663 101,1%

0750 dochody z najmu i dzierżawy 2 800 2 748 98,1%

0830 wpływy z usług 2 800 2 915 104,1%
750
Administracja publiczna 52 500 51 922 98,9%

0830 Wpływy z usług
36 0,0%

0910 odsetki od nietermin.wpłat pod.i opłat
-47 0,0%

0970 pozostałe dochody 7 500 6 933 92,4%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 45 000 45 000 100,0%
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 780 8 780 100,0%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8 780 8 780 100,0%
756 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2 262 737 2 210 845 97,7%
1 2 3 4 5 6

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 449 997 439 461 97,7%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 700 9 427 165,4%

0310 Podatek od nieruchomości 1 065 812 1 102 578 103,4%

0320 Podatek rolny 309 142 253 400 82,0%

0330 Podatek leśny 128 753 129 936 100,9%

0340 Podatek od środków transportowych 13 808 12 965 93,9%

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 11 995 120,0%

0360 Podatek od spadków i darowizn 1 200 3 678 306,5%

0400 opłata produktowa 1 500 1 064 70,9%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000 14 989 107,1%

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0 0 0,0%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 147 500 119 326 80,9%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44 925 44 915 100,0%

0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 36 000 39 293 109,1%

0690 Wpływy z różnych opłat 13 000 13 024 100,2%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 21 400 14 794 69,1%
758
Różne rozliczenia 3 040 222 3 037 986 99,9%

0350 podatek od działalnosci gospodarczej …..
-2 0,0%

0360 podatek od spadków i darowizn
-90 0,0%

0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych
-18 0,0%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
-22 0,0%

0920 Pozostałe odsetki 5 000 2 541 50,8%

0236 dochody jst zw.z realiz.zadań zzakr.adm.rzadowej 325 680 209,2%

2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 67 875 67 875 100,0%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 967 022 2 967 022 100,0%
801
Oświata i wychowanie 34 136 28 593 83,8%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatk. 15 000 7 880 52,5%

0830 Wpływy z usług 14 000 15 610 111,5%

0840 wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majat. 0 0 0,0%

0920 Pozostałe odsetki 1 000 967 96,7%

0960 otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600 600 100,0%

0203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 536 3 536 100,0%
0631 Dotacje celowe otrzymane z z samorządu województwa na realizację inwestycji 0 0 0,00%
852
Opieka społeczna 1 178 222 1 173 410 99,6%

0830 Wpływy z usług 2 000 1 982 99,1%

0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 015 101,5%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 913 548 908 739 99,5%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na … 172 674 172 674 100,0%

0631 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na … 6 400 6 400 100,0%

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 82 600 82 600 100,0%
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 208 026 Błąd:511 Błąd:511

0690 wpływy z róznych opłat 4 672 4 672 100,0%

0830 Wpływy z usług 162 800 174 706 107,3%

0920 pozostałe odsetki 3 900 4 375 112,2%
1 2 3 4 5 6

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na … 25 654 25 654 100,0%

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych … 11 000 11 000 0,0%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 840 1 640 0,0%

2020
640 640

2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące … 1 200 1 000 83,3%
926
Kultura fizyczna i sport 1 300 1 200 92,3%

2320 Dotacje celowe z powiatu ... 1 300 1 200 92,3%


RAZEM 7 122 988 Błąd:511 Błąd:511
Załącznik nr 2WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE
związanych z realizacją zadań własnych
w 2004 r.


Dział § Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach Wykon. Wsk.
1 2 3 4 5 6
10
Rolnictwo i łowiectwo 2 405 2 108 87,7%

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 500 14 2,8%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych 1 805 2 035 112,7%

0633 Dotacje otrz. z budżetu państwa na realiz. inwestycji 0 0 0

0910 odserki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100 59 59,0%
400
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz wodę 165 100 140 924 85,4%

0830 Wpływy z usług 160 000 136 031 85,0%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 100 4 893 95,9%
700
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162 120 150 191 92,6%

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 728 9 198 105,4%

0690 rózne dochody
1 091 0,0%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządowych 77 505 75 684 97,7%

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 74 087 61 553 83,1%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 700 560 80,0%

0920 Pozostałe odsetki 1 100 2 105 191,4%
710
Działalność usługowa 5 600 5 663 101,1%

0750 dochody z najmu i dzierżawy 2 800 2 748 98,1%

0830 wpływy z usług 2 800 2 915 104,1%
750
Administracja publiczna
6 922 0,0%

0830 Wpływy z usług
36 0,0%

0910 odsetki od nietermin.wpłat pod.i opłat
-47 0,0%

0970 pozostałe dochody 7 500 6 933 0,0%
1 2 3 4 5 6
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 2 262 737 2 210 845 97,7%

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 449 997 439 461 97,7%

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 700 9 427 165,4%

0310 Podatek od nieruchomości 1 065 812 1 102 578 103,4%

0320 Podatek rolny 309 142 253 400 82,0%

0330 Podatek leśny 128 753 129 936 100,9%

0340 Podatek od środków transportowych 13 808 12 965 93,9%

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 10 000 11 995 120,0%

0360 Podatek od spadków i darowizn 1 200 3 678 306,5%

0400 opłata produktowa 1 500 1 064 70,9%

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000 14 989 107,1%

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0 0 0,0%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 147 500 119 326 80,9%

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44 925 44 915 100,0%

0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 36 000 39 293 109,1%

0690 Wpływy z różnych opłat 13 000 13 024 100,2%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 21 400 14 794 69,1%
758
Różne rozliczenia 3 040 222 3 037 928 99,9%

0350 podatek od działalnosci gospodarczej …..
-2 0,0%

0360 podatek od spadków i darowizn
-58 0,0%

0410 opłata skarbowa
-90 0,0%

0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych
-18 0,0%

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
-22 0,0%

0920 Pozostałe odsetki 5 000 2 541 50,8%

0236 dochody jst zw.z realiz.zadań zzakr.adm.rzadowej 325 680 209,2%

2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 67 875 67 875 100,0%

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 967 022 2 967 022 100,0%
801
Oświata i wychowanie 34 136 28 593 83,8%

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatk. 15 000 7 880 52,5%

0830 Wpływy z usług 14 000 15 610 111,5%

0840 wpływy ze sprzedazy wyrobów i składników majat. 0 0 0,0%

0920 Pozostałe odsetki 1 000 967 96,7%

0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600 600 100,0%

852
Opieka społeczna 255 274 258 271 101,2%

0830 Wpływy z usług 2 000 1 982 0,00%

0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 015 0,00%

2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na … 172 674 172 674 100,0%

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 82 600 82 600 100,0%
1 2 3 4 5 6
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 162 800 Błąd:511 Błąd:511

0690 wpływy z róznych opłat 4 672 4 672 0,0%

0830 Wpływy z usług 162 800 174 706 107,3%

0920 pozostałe odsetki 3 900 4 375 112,2%

2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych … 11 000 11 000 100,0%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 200 1 000 83,3%

2320 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące … 1 200 1 000 83,3%
926
Kultura fizyczna i sport 1 300 600 46,2%

2320 Dotacje celowe z powiatu ... 1 300 1 200 92,3%

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
0 0,0%


RAZEM 6 084 794 Błąd:511 Błąd:511