Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

zal 13

 
Załącznik Nr 13
STAN ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12..2004r.

L.p. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Należności (salda początkowe + przypisy -odpisy Plan Wykonanie Wsk. 8 : 4 Stan na 31.12.2004 Skutki obniżenia górnych stawek podatków Kwota odroczeń i umorzeń udzielonych przez gminę
Zaległości nadpłat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dochody z dzierżaw (grunty) 01095 § 075 2 996 1 805 2 035 33,0% 988 27

3. Dochody z najmu i dzierżaw składników 70005 § 075 95 071 77 505 75 684 20,4% 19 399 13

4. Wpływy ze sprzedaży mienia 70005 § 084 66 130 74 087 61 553 6,9% 4 577


5. Opłaty za użytkowanie wieczyste 70005 § 047 10 397 8 728 9 198 11,5% 1 199


6. Opłata za dostawę wody 40002 § 083 204 981 160 000 136 031 33,8% 69 313 362

7. Opłata za odprowadzanie ścieków 90001 § 083 133 900 75 600 88 784 33,7% 45 116


8. Podatek dochod. od os. prawnych 75621 § 002 9 284 5 700 9 427 0,0%
143

10. Podatek od środków transportowych 75615 § 034 28 198 13 808 12 965 54,8% 15 464 231

11 Podatek rolny 75615 § 032 358 450 309 142 253 400 29,6% 106 254 1 204
72 560
12. Podatek leśny 75615 § 033 132 276 128 753 129 936 1,8% 2 347 8

13. Podatek od nieruchomości 75615 § 031 1 209 660 1 065 812 1 102 578 9,0% 108 580 1 498 188 313 10 774
14. Wpływy z karty podatkowej 75601 § 035 13 658 10 000 11 995 12,3% 1 677 14

15. podatek od spadków i darowizn 75615§ 036 3 941 1 200 3 678 6,7% 263


16. Podatek od czynności cywil.-prawn. 75615 § 050 39 302 36 000 39 293 0,0% 9


17. wpływy z usług (składowanie odpadów) 90002 § 083 86 642 87 200 85 922 0,8% 720


18. Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat § 0910 162 538 27 300 20 237 87,5% 142 301


19. Pozostałe odsetki § 0920 17 423 12 000 11 003 36,8% 6 420R A Z E M
2 574 847 2 094 640 2 053 719 20,4% 524 627 3 500 188 313 83 334