Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

wyk budz 2004

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZE

w 2004 r.


I. DANE OGÓLNE.


Budżet Gminy Sławoborze na 2004 rok uchwalony został w kwotach:

 • Dochody – 6.368.415 zł, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 404.665 zł.

 • Wydatki – 7.292.043 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –

404.665 zł.

  • Rozchody – 385.000 zł., w tym: spłata kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych 385.000 zł.

Budżet zamykał się deficytem w kwocie 1.308.628 zł., który postanowiono pokryć kredytem bankowym w wysokości 923.628 zł (na finansowanie wydatków inwestycyjnych), natomiast na spłatę rat kredytów i pożyczek zabezpiecza się dochody własne gminy w kwocie 385.000 zł..


1. Zmiany w budżecie gminy w 2004 roku.

W trakcie wykonywania budżetu w 2004 roku wprowadzano zmiany 5 uchwałami Rady Gminy i 4 zarządzeniami Wójta Gminy. Przedstawia je załącznik nr 14 do sprawozdania. Budżet gminy na koniec roku po zmianach wyniósł:

 • po stronie dochodów – 7.122.988 zł., w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 999.382 zł.

 • po stronie wydatków – 6.863.028 zł., w tym na realizację wydatków z zakresu administracji rządowej 999.382 zł.

Wprowadzenie zmian spowodowało zamianę planowanego wcześniej deficytu budżetu na nadwyżkę budżetową w kwocie 259.960 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczki, natomiast na nie znajdującą pokrycia w dochodach własnych pozostałą kwotę spłat postanowiono zaciągnąć kredyt bankowy.

Zwiększenie budżetu w stosunku do uchwały przyjmującej budżet na 2004 rok nastąpiło jedynie po stronie dochodów i wyniosło 754.573 zł., natomiast saldo zmniejszeń i zwiększeń wydatków budżetowych wystąpiło po stronie zmniejszenia i wynosi - 429.015 zł.

Zmiany po stronie dochodów nastąpiły w wyniku wprowadzenia:

 • Dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji

rządowej .............................................................................................................................................. 594.717 zł

 • Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy ........... 176.210 zł

 • Dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy ............... – 420.000 zł

 • Subwencji wyrównawczej i oświatowej z budżetu państwa .................................................... – 13.141 zł

 • Środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin ................................................ 67.875 zł

 • Środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł (ANR) .......... 49.800 zł

 • Dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań bieżących .............................. 2.200 zł

 • Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania własne .................................................. 11.000 zł

 • Dochodów własnych gminy .......................................................................................................... 285.912 zł.

Zwiększenie planu dochodów własnych nastąpiło przede wszystkim z następujących tytułów:


  • Opłaty eksploatacyjnej 112.500 zł

  • Opłat za składowanie odpadów na wysypisku w Lepinie 84.000 zł

  • Sprzedaży i dzierżawy oraz użytkowania wieczystego składników mienia gminy 27.928 zł

  • Opłat cywilno-prawnych i za zgłoszenie (również zmian) działalności gospodarczej 23.500 zł

  • Pozostałe źródła dochodów 28.484 zł.


W stosunku do ustalonego zarządzeniem Wójta Gminy układu wykonawczego budżetu gminy, wydatki poszczególnych jednostek uległy zmianie o wymienione w poniższej tabeli kwoty i wyniosły na koniec 2004 roku.:

 L.p.Wyszczególnienie

Plan

finansowy przed zmianami

Kwota zwiększenia

- zmniejszenia

Plan finansowy na koniec

2004


Wsk.

wzrostu

1.

Urząd Gminy

4.168.426

- 1.239.605

2.928.821

70,3 %

2.

Zespół Szkół Publicznych

2.266.947

21.168

2.288.115

100,9 %

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

856.670

789.422

1.646.092

192,15 %

X

OGÓŁEM

7.292.043

-429.015

6.863.028

94,12 %

 

Zmniejszenie wydatków w Urzędzie nastąpiło głównie ze względu na przesunięcie na 2005 r. pierwszego terminu rozliczenia finansowego budowy hali sportowej oraz skreślenia z budżetu dwóch zadań inwestycyjnych tj. budowy obiektu socjalnego na stadionie oraz kanalizacji w Białym Zdroju. Znaczne zwiększenie wydatków w GOPS nastąpiło przede wszystkim z powodu przyjęcia do realizacji przez tą jednostkę nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, a mianowicie wypłat świadczeń rodzinnych oraz odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Otrzymanie dodatkowych środków finansowych przez Zespół Szkół Publicznych miało związek z przekazaniem (wraz z „gimbusem”) części obowiązków z zakresu dowożenia uczniów do szkół oraz pokryciem niespłaconych zobowiązań z tyt. robót modernizacyjno-remontowych wykonanych w szkole w latach ubiegłych.

Przeznaczenie dotacji i środków ze źródeł pozabudżetowych oraz zadania, które realizowano przy ich wykorzystaniu omówiono w dalszej części informacji.


 1. Wykonanie budżetu gminy w 2004 roku wg głównych źródeł dochodów oraz grup wydatków.
Wyszczególnienie

D O C H O D Y

W Y D A T K I


Plan

Wykonanie

Wsk.

Plan

Wykonanie

Wsk.Dochody ogółem


7 122 988


7 033 669


98,7


x


x


x


Dochody własne

2 816 399

2 738 289

97,2

x

x

x


Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej

w tym: na zakupy inwestycyjne

999 3826 400

988 1736 400

98,9100,0

x

x

x


Dotacje celowe pozostałe

189 710

189 710

100,0

x

x

x

Środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych82 60082 600

1100,0xxx

Subwencje w tym:

subwencja oświatowa

3 034 897

2 227 615

3 034 897

2 227 615

100,0

100,0

x

x

x


Wydatki budżetu gminy wg rodzaju wykonane w 2004 r..

 

Wyszczególnienie

x

x

x

Plan

Wykonanie

WSK

Wydatki ogółem

x

x

x

6 863 028

6 610 328


Wynagrodzenia i pochodne

x

x

x

3 319 329

3 268 785

98,5

Świadczenia społeczne

x

x

x

1 319 624

1 314 708

99,6

Dotacje

x

x

x

30 000

30 000

100,0

Wydatki na obsługę długu

x

x

x

41 335

39 181

94,8

Wydatki na inwestycje

W tym: zadania zlecone

x


x

x

278 790

6 400

276 707

6 400

99,2

100,0

Pozostałe wydatki

x

x

x

1 883 950

1 680 947

89,2

Nadwyżka/Deficyt

259 960

423 341

x

Rozchody

385 000

385 000

x

Wynik finansowy

- 125 040

38 341

x


 

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu gminy za 2004 rok przedstawia załącznik nr 12. Wykonanie budżetu gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 423.341 zł, wynikającą z różnicy pomiędzy kwotą wykonanych dochodów a kwotą zrealizowanych wydatków, z której po pokryciu spłaty rat kredytów i pożyczki wysokości 385.000 zł pozostało 38.341 zł. W 2004 r. Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia zawartego w § 9 uchwały budżetowej, zaciągając kredyt w rachunku bankowym w kwocie 100.000 zł. Służył on pokryciu okresowego niedoboru budżetu w ciągu roku.. Spłaty kredytu dokonano w końcu roku budżetowego ze środków własnych gromadzonych na rachunku budżetu gminy.


3. Obsługa długu, spłaty kredytów i pożyczek, stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień

31 grudnia 2004 r.

tan zadłużenia gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2004 r. przedstawia poniższa tabela.L.p.


Wyszczególnienie

Wysokość

Kredytu /

Pożyczki

Zobowiązania

Spłata kapitału

Spłata odsetek

Zadłużenie na

31 grudnia

2004

1

2

3

4

5

6

11.

Pożyczka z WFOŚiGW w Koszalinie na finansowanie inwestycji – kanalizacja

800.000

120.000

x

240.000

2.

Kredyt z BOŚ S.A. Koszalin ze środków NFOŚiGW – kanalizacja sanitarna

460.000

120.000

x

35.000

3.

Kredyt z BOŚ S.A. na sfinansowanie budowy sieci gazowej w Sławoborzu

992.000

140.000

x

280.000

54.

Kredyt z BOŚ S.A. Koszalin ze środków Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na modernizację wodociągu w Rokosowie

25.0005.000x0


RAZEM

2.277.000

385.000

39.181

555.000

Wskaźnik długu

X

5,8

X

8,4

5.

Zobowiązania pozostałe na koniec okresu

332.977

-

-

-

w tym: zobowiązania wymagalne

68.260

-

-

-


 

Na kwotę zobowiązań wykazanych w rubryce 3 wierszu 5 tabeli składają się zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Do zobowiązań niewymagalnych należą te, których termin płatności przypada w następnym miesiącu, po okresie sprawozdawczym i są to przede wszystkim naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” za 2004 r., składki z tyt. ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązania z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych. Zobowiązania wymagalne to te, których termin zapłaty upłynął przed dniem 31 grudnia 2004. Z powyższego wynika, że zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r. wynoszą 68.260 zł. Wystąpiły one w Zespole Szkół Publicznych przede wszystkim z tyt. nie odprowadzenia obowiązkowych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.


 1. Dochody własne.


Budżet gminy w 2004 roku po stronie dochodów zrealizowano ogółem w kwocie 7.033.669 zł., co stanowi 98,7 % planu rocznego, w tym dochody własne wykonano w wysokości 2.738.289 zł., tj. na poziomie 97,2 %. Stanowią one 39 % otrzymanych w minionym okresie sprawozdawczym dochodów ogółem. Wykonanie dochodów w 2004 r. przedstawiają załączniki od numeru 1 do 4.

Do podstawowych dochodów podatkowych gminy w oparciu, o które ustalana jest wysokość kwoty subwencji podstawowej dla gminy, należą:

 • podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od czynności cywilno-prawnych, dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od środków transportowych,

 • wpływy: z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.

Podstawowe dochody podatkowe gminy wykonano w 2004 r. w kwocie 2.133.350 zł.

Załącznik nr 13 informuje o stanie zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. Kwota zaległości na dzień 31.12.2004 r. wynosi ogółem 524 627 zł. Największe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości i podatku rolnym – 214.834 zł, następnie w opłatach za wodę i ścieki – 114.429 zł., (kwota zaległości w stosunku do tej sprzed 2 - 3 lat prawie się podwoiła) oraz odsetkach należnych od zaległości podatkowych – 142.301 zł

Z analizy załączników wynika, że głównym źródłem dochodów realizowanych przez gminę jest podatek od nieruchomości uzyskany w kwocie 1.102.578 zł – 103,4 % planu. Zaległości w tym podatku na koniec 2004 r. wynoszą 108.580 zł i stanowią one 9 % należności. W zapłacie podatku od nieruchomości zalegają przede wszystkim osoby fizyczne, których zaległe zobowiązania wobec gminy wynoszą aż 105.147 zł.

Niekorzystna sytuacja występuje w realizacji dochodów z podatku rolnego, obejmujących wpływy zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. W 2004 roku tytułem tego podatku wpłynęło 253.400 zł, co stanowi 82,0 planu. Na koniec 2004 r. kwota zaległości w podatku rolnym wynosi 106.254 zł., co stanowi 29,6 % należności z tego tytułu ( tj. sumy: przypisu na 2004 r. i zaległości z lat ub. = 358.450 zł). W ciągu minionego roku tytułem zaległości w podatku rolnym, w tym wskutek zastosowania środków egzekucyjnych wpłynęło 31.438 zł.

Podstawą do naliczenia opłaty eksploatacyjnej jest ilość wydobytej kopaliny ze złoża. W 2004 r. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 119.326 zł. Wpływy planowane w skali roku z tej opłaty mały wynieść 147.500 zł.

Znacznie korzystniej niż w latach ubiegłych przedstawia się realizacja dochodów gminy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 449.997 zł., otrzymano 439.461 zł., tj. 97,7 % prognozowanych wpływów.


Do grupy pozostałych, znaczących dla gminy podatków i opłat należą:


 • opłaty za wodę i ścieki zrealizowane w kwocie 224.815 zł – 95,4% planowanych wpływów;

 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 44.915 zł (100,0 % planu),

 • podatek leśny – wpływy kwocie 129.936 zł, stanowią ponad 100,0% planowanej wielkości ),

 • dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminy zrealizowane w kwocie 88.348 zł.,(91,0 %). Przyczyną niepełnego wykonania planowanej kwot były niskie wpływy z tyt. najmu lokali planowane w Zespole Szkół Publicznych, gdzie na prognozowane 15.000 zł wpłynęło niecałe 50 % kwoty. Zaległości w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy wynoszą 19.399 zł, głównie z tyt. najmu budynków i lokali przejętych od ANR.

 • dochody ze sprzedaży składników mienia zrealizowano na poziomie 83,1 %., z czego wynika, że nie realizowano wszystkich sprzedaży planowanych na 2004 r.


Wpływy z pozostałych źródeł dochodów wykonano w granicach planowanych wielkości, a w licznych przypadkach przekraczają kwoty planu. Niektóre z nich realizują Urzędy Skarbowe. Należą do nich:

 • podatek od działalności gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej 11.993 zł (119%),

 • Podatek od czynności cywilno-prawnych 39.275 zł (109 %), • Podatek od spadków i darowizn 3.589 zł, (299 %)

 • Podatek dochodowy od osób prawnych 9.426 zł (165,4,9%).


Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie 83.334 zł, w tym: kwota odroczonych podatków wynosiła 72.560 zł, pozostała część to, umorzone zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym.

Zgodnie z postanowieniem art. 16a ustawy o finansach publicznych wójt sporządza wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzył zaległości podatkowe w kwocie wyższej niż 100 zł. W wykazie podaje się nazwisko i imię (nazwę) podatnika, wysokość umorzonej kwoty. Wykaz ten wójt podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie urzędu gminy.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy w drodze podjętych uchwał o wysokości stawek podatków lokalnych, obliczone za okres objęty sprawozdaniem wyniosły 188.313 zł. Cała kwota wynika z obniżenia stawek podatku od nieruchomości, ponieważ stawka podatku rolnego na terenie naszej gminy obowiązywała w wysokości obliczonej wg ogłoszonej przez GUS ceny skupu żyta.

 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa

W 2004 roku obowiązywała nowa konstrukcja subwencji ogólnej uwzględniająca zróżnicowanie gmin pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, o czym szczegółowo informowano w objaśnieniach do projektu budżetu gminy.

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2004 r. wynosi 3.034.897 zł. Składa się ona z następujących części:

 • wyrównawczej w wys. 505.522 zł,

 • równoważącej w wys. 178.761 zł,

 • subwencji oświatowej 2.227.615 zł,

 • subwencja rekompensująca roczne skutki ulg i zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych (rolny i leśny) należna za II półrocze 2003 r. i otrzymana w kwocie 55.124 zł. Kwota ta została przekazana gminie w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 12.02.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tyt. ustawowych ulg i zwolnień. Od 2004 roku ta część subwencji ogólnej uległa likwidacji.

Ponadto w drugiej połowie 2004 roku przyznano Gminie Sławoborze ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 67.875 zł, przeznaczoną na wyrównanie różnic w dochodach gmin po zmianie systemu

finansowania zadań. Otrzymana kwota subwencji ogólnej stanowi 43 % wykonanych w 2004 r. dochodów gminy ogółem. 1. Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych.


W 2004 r. gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 1.177.883 zł oraz środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 82.600 zł., stanowią one 16,7 % wykonanych dochodów gminy ogółem. Dotacje otrzymano z następujących źródeł:


 1. Z budżetu państwa na realizację następujących zadań:


 • z zakresu administracji rządowej 988.173 zł., w tym na: świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne, częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, funkcjonowanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą – w części nie zrefundowanejj w 2003 r., aktualizację spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów parlamentu europejskiego.

Wykonanie dochodów i realizację wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki Nr 4 i 7.


 • na realizację zadań własnych bieżących gminy 176.210 zł., w tym na dofinansowanie:


 • dożywiania uczniów w szkołach 23.019 zł.,

 • świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) 85.000 zł,

 • utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 64.655 zł,

 • dowożenie uczniów klas „O” do szkoły 416 zł,

 • zakup wyprawek dla uczniów podejmujących naukę 3.120 zł.


 1. Z powiatu na dofinansowanie imprez 2.200 zł:


 • na organizację Pleneru Młodych Plastyków „Sławoborska Paleta” 500 zł.,

 • Ogólnopolski Turniej Szachowy – „Rokosowo 2004” 600 zł.,

 • Konkurs Piosenki „Wygraj sukces” 200 zł.,

 • Turniej tenisa stołowego dla szkół gimnazjalnych 300 zł.,

 • Ogólnopolskie zawody karpiowe 300 zł

 • Gminne dożynki 300 zł.


 1. z funduszy celowych na realizację zadań własnych 11.000 zł.,


- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z GFOŚiGW 11.000 zł.

 1. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 82.800 zł z ANR

OT Szczecin na pomoc społeczną (zasiłki i pomoc w naturze, dożywienie dzieci w szkole).


Wszystkie otrzymane dotacje i środki finansowe wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem.III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.


Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły 6.610.328 zł, co stanowi 96,3 % planowanych wydatków na 2004 rok. Dane liczbowe z wykonania wydatków budżetowych gminy przedstawiają załączniki od numeru 5 do 8. Poniżej przedstawiono w sposób graficzny wydatki budżetowe gminy w podziale na poszczególne działy, a w występującej po wykresie tabeli wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy, tj.: Urzędzie Gminy, Zespole Szkół Publicznych oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pogrupowane wg rodzaju oraz ich strukturę w budżecie gminy ogółem.

Informacje opisowe z wykonania planów finansowych jednostek Zespołu Szkół Publicznych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej załączone są do niniejszego sprawozdania i stanowią integralną jego część.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy w 2004 r.


Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik

wykonania

Struktura wyk. wydatków

w budżecie

1

2

3

4

5

Urząd Gminy

2.928.821

2.688.074

91,8

40,7

- wynagrodzenia i pochodne

1.122.124

1.072.956

95,6


- inwestycje

302.390

300.306

99.3

- obsługa długu i spłaty odsetek

41.335

39.181

94.8

- pozostałe wydatki bieżące

1.462.972

1.275.631

87,2

Zespół Szkół Publicznych

2.288.115

2.282.574

99,8

34,5

- wynagrodzenia i pochodne

1.933.241

1.933.241

100,0


- odpisy na z-dowy fundusz świadczeń socj.

72.618

67.933

93,5

- pozostałe wydatki bieżące

282.256

281.400

99,7

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.646.092

1.639.680

99,6

24,8

- wynagrodzenia i pochodne

263.964

262.588

99,5


- świadczenia społeczne

1.319.624

1.314.708

99,7

- pozostałe wydatki bieżące

62.504

62.384

99,8

R A Z E M

6.863.028

6.610.328

96,3

100,0

Wydatki budżetowe wykonane przez Urząd Gminy w 2004 r. z zakresu zadań własnych wyniosły 2.634.294 zł., wykorzystano 92,5 % planowanych do wydatkowania środków.


W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie zadań przez Urząd Gminy przedstawia się następująco:


 

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Plan 46.320 zł, Wyk. 42.677 zł (92,1%); w tym:

- opracowanie wieloletnich planów: inwestycyjnego i finansowego gminy 5.550 zł.,

- wpłaty gmin przekazane na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku

rolnego 5.066 zł,


- „Budowa wodociągu i modernizacja hydroforni w Krzecku” - zapłata faktury (roszczeniowej) z

kosztami postępowania sądowego i odsetkami 24.474 zł.,

- wykonanie studium wykonalności i oddziaływania na środowisko inwestycji – budowa kanalizacji w

Białym Zdroju 7.200 zł,

- zdjęcia i nagrody dla zwycięzców konkursu na najładniejszy ogródek kwiatowy 387 zł.

- koszty zabrania do schroniska bezdomnego psa 300 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 205.566 zł wyk. 186.167 zł (90,6 %)

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i kosztów eksploatacji wodociągów w gminie.

Do ważniejszych wydatków poniesionych w 2004 r. w zakresie utrzymania wodociągów należą:

- wynagrodzenia pracowników, umowy-zlecenia, pochodne, odpisy 47.797 zł.,

- ekwiwalenty, ryczałty i podróże służbowe pracowników obsługi wodociągów 8.538 zł.,

- dozór techniczny urządzeń specjalistycznych i badania chemiczne i bakteriologiczne wody 2.525 zł.,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (pobór wody) – 12.070 zł.,

- zakup 4 nowych pomp i silnika oraz części zamiennych i materiałów do remontów i napraw, usługi transportowe i remontowe w tym: usunięcie awarii wodociągu w Słowieńsku, Międzyrzeczu, Krzecku i Kalinie 39.571 zł.,

- dostawa wody do sołectwa Biały Zdrój 1.020 zł.,

- zakup energii elektrycznej 73.025 zł,

Pozostałe wydatki to: zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości, serwis oprogramowania systemu „Woda” 1.621 zł.


Dział 600 Transport i łączność – Plan 40.080 zł wyk. 38.289 zł (95,5 %)

Wydatki dotyczą utrzymania chodników i dróg gminnych oraz udziału gminy w utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich , w tym:

 • transport żużla, zakup kruszywa i innych materiałów do remontów cząstkowych dróg i chodników (przy ul. Świdwińskiej, Białogardzkiej, Kołobrzeskie, w Siodłowie i Powalicach) 5.410 zł.

 • zimowe utrzymanie dróg (transport piasku, odśnieżanie) 1.011 zł.,

 • naprawa mostu k/młyna 496 zł,

 • ułożenie części nawierzchni ul. Ogrodowej 4.097 zł,

 • dokończenie odbudowy ul. Środkowej 4.577 zł,

 • remont wjazdów przy ul. Kolejowej 4.442 zł,

 • koszty wynagrodzeń pracowników (interwencyjni i publiczni oraz umowy zlecenia) zaangażowanych przy wykonywaniu w/w robót 15.586 zł,

 • rozładunek kostki otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Świdwinie na remont chodnika przy ul. Kościelnej 1.171 zł

 • przycięcie konarów drzew przy drogach 1.499 zł.


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Plan 37.200 zł wyk. 21.959 zł (59,0 %)

 • remont mieszkań w Powalicach i Słowieńsku (materiały) 2.464 zł.,

 • wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5.118 zł,

 • ogłoszenia o przetargach, (sprzedaż nieruchomości), opłaty notarialne i sądowe 11.025 zł,

 • podział nieruchomości, wznowienie granic, wyrysy działek, mapy 3.352 zł.710 Działalność usługowa 76.900 zł wyk. 49.520 zł (64,4%) dot.: wykonania następujących zadań:

 • sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 17.120 zł., zaangażowanie 50 % planowanych na ten cel środków.

 • zapłata faktury za inwentaryzację przyrodniczą gminy wykonaną przez Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie 8.000 zł,

 • wznowienia granic nieruchomości gruntowych oraz podział działek 2.852 zł, (wykorzystanie środków w stosunku do planu na poziomie 42 %)

Cmentarze:

 • akup ksiąg cmentarnych do ewidencji grobów, paliwa do wycinki drzew i wykaszania traw, konserwacja ogrodzenia oraz wywóz śmieci 2.603 zł,


 • ułożenie alejki na cmentarzu w Sławoborzu 16.650 zł.


750 Administracja publiczna plan 1.138.001 zł., wyk. 1.075.071 zł., (94,5 %) w tym:


 • koszty obsługi rady gminy (diety, ryczałty, szkolenia, podróże służbowe) 67.523 zł, (100,0 %)

 • wydatki gminy związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych 89.325 zł, w tym:

 • badania profilaktyczne, ekwiwalenty, woda, rękawice ochronne, narzędzia, szkolenia bhp 2.644 zł,

 • koszty wynagrodzeń i pochodnych poniesione przez gminę na zatrudnienie bezrobotnych 86.681 zł.,

 • składki członkowskie z tyt. przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji 16.385 zł.

 • koszty utrzymania administracji samorządowej (urząd gminy) 901.839 zł, (96,2 %),

wśród których wyróżniamy:

  • wynagrodzenia i pochodne, odpisy …………………………. 683.865 zł.,

  • wydatki majątkowe - …………………………. …………… 17.000 zł,

  • wydatki rzeczowe bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu 200.974 zł,


Do wydatków rzeczowych bieżących należą w szczególności:

 • zakup opału – ogrzewanie budynku urzędu gminy i domu kultury 17.642 zł

 • prenumerata czasopism, materiałów szkoleniowych, periodyków 4.302 zł

 • koszty utrzymania samochodu Żuk 3.015 zł

 • materiały biurowe, w tym: tonery do kserokopiarki i drukarek, tusze, druki, rolki do faxu, papier do ksero

i komputerów i inne) 16.040 zł

 • wymiana komputerów, drukarek, kalkulatorów, licencje na użytkowanie programów 8.260 zł

 • środki czystości 1.344 zł

 • odzież ochronna i robocza dla prac. obsługi, badania profilaktyczne, ekwiwalenty 2.091zł

 • materiały do bieżących napraw, wymiana świetlówek, malowanie biur, zakup mebli, foteli ... 8.115 zł

 • usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórka) 21.615 zł

 • przesyłki listowe 10.407 zł

 • obsługa prawna, oprawa aktów prawnych, dokumentacja przetargowa 22.500 zł

 • abonament Lex i BIP oraz serwis programów komputer. użytkowanych na stanowiskach pracy 14.720 zł

 • opłaty za udział w szkoleniach pracowników 6.366 zł

 • wynagrodzenia umów zlecenia (informatyk, wprowadzenie nowych pracowników) 8.053 zł

 • obsługa bankowa (prowizja PBS) 2.168 zł

 • usługi informatyczne (instalacja i konfiguracja Internetu), serwis kserokopiarki … 2.978 zł

 • zakup energii ……………………………………………………………… 8.016 zł

 • podróże służbowe krajowe i zagraniczne 28.822 zł

 • pozostałe opłaty (za emisje pyłów, pełnomocnictwa, opłata skarbowa) 3.433 zł

 • koszty związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności ……………….......2.820 zł

 • wydatki reprezentacyjne 1.250 zł


754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. - plan 104.164 zł, wyk. 92.244 zł, (88,6%)

W dziale tym występują wydatki na: 

 • utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, w Sławoborzu, Słowieńsku, Rokosowie i Powalicach plan 67.664 zł., wyk. 58.511 zł.,(86,5 %) w tym:

 • ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych 3.527 zł.,

 • udział w zawodach sportowo-gaśniczych i obchodach Dnia Strażaka, wyjazd do Niemiec 1.218 zł.,

  • zakup paliwa (etylina, olej napędowy), płyny techn.do samochodów i sprzętu specjalnego 4.548 zł.,

  • materiały do remontu pomieszczeń strażnicy w Sławoborzu, Rokosowie i Słowieńsku 9.530 zł.,

  • części zamienne, farby do konserwacji pojazdów, 2 szt. akumulatory, sprzęt (2 szt. radiotelefon) mundury 6.302 zł.,

  • naprawa autopompy, pił motorowych i pagerów 3.400 zł.,

  • ogrzewanie remizy w Słowieńsku 1.934 zł.,

  • badania techniczne pojazdów, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia ... 9.022 zł,

  • zakup energii (oświetlenie strażnic i ogrzewanie budynku w Sławoborzu) 5.461 zł.,

  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne kierowców i komendanta OSP 13.569 zł.,


  • wydatki z zakresu obrony cywilnej i obronne 6.500 zł., wyk. 3.733 zł., (57,4 %),

  • pobór do wojska (koszty podróży poborowych) 690 zł

   • wynagrodzenie z tyt. umowy – zlecenia stanowisko ds. oc 2.945 zł

   • materiały biurowe 60 zł

  756 – 75647 Pobór podatków plan 14.400zł., wyk. 9.511 zł (66,1 %)

  Wydatki obejmują: wypłaty prowizji dla sołtysów 3.023 zł., koszty egzekucji komorniczej podatków i opłat oraz przesyłki listowe (decyzje, upomnienia ... ) 6.312 zł., opłata sadowa o wpis do hipoteki 176 zł.

  757 Obsługa długu publicznego plan 41.335 zł., wyk. 39.181 zł., (94,8%). Są to koszty poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na finansowanie inwestycji oraz kredytu w rachunku bankowym zaciągniętego w tym roku.

  Dział 801 Oświata i wychowanie plan 511.144 zł., wyk. 501.905 zł.,( 98,2 %)

  Z zakresu tego działu Urząd Gminy wykonuje następujące zadania:

  • dowożenie uczniów do szkół plan 144.836 wyk. 144.033 zł., (99,5%)

  • prowadzenie oddziałów przedszkolnych (kl.”0”) plan 145.745zł., wyk. 139.825 zł., (96,0%)

  • pozostała działalność (zakup oprogramowania FK dla szkoły, nagrody dla dzieci) 2.241 zł.,zakup wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę 3.120 zł, (100,0%)

  • Dokształcanie zawodowe nauczycieli klas „0” 763 zł., (100,0%)

  • Wydatki na inwestycje – budowa hali sportowej plan 212.780 zł., wyk. 211.923 zł., (99,6%).

  851 Ochrona zdrowia plan 48.816 zł., wyk. 39.928 zł.,( 81,8 %)

  Wydatki realizowano zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Sławoborze oraz przyjętych do realizacji dodatkowych zadań (wnioski kierowane do Komisji w trakcie wykonywania budżetu). Środki Funduszu wykorzystano w sposób następujący:

  • diety dla członków komisji za posiedzenia, delegacje, szkolenia 2.512 zł.,

  • utrzymanie placówki opieki nad dzieckiem przy szkole w Sławoborzu (TPD) 21.000 zł.,

  • utrzymanie punktu kryzysowego w SzOOW i udział w kosztach utrzymania Poradni AA 1.630 zł.,

  • opłata wniosków na leczenie odwykowe, realizacja zajęć profilaktycznych („Noe”), przedstawienie nt. profilaktyczne w szkole 2.645 zł.,

  • organizacja choinki noworocznej i Dnia Dziecka w sołectwach, Dnia Seniora w Rokosowie pożegnanie uczniów gimnazjum, opłata za transport na wyjazd dzieci do kina 6.553 zł,

  • zakup nagród za udział w konkursie oraz odbiorników TV i radia do świetlicy w Rokosowie 600 zł.,

  • zakup krzeseł i TV di świetlicy w Mysłowicach 1.042 zł., wieży i TV do świetlicy w Powalicach 1.498 zł., termosu obiadowego dla KS „Pomorzanin” 1.000 zł,


  • materiały biurowe dla potrzeb Komisji 229 zł.


  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 352.672 zł, wyk.318.046 zł.,(90,2 %),

W dziale tym występują koszty związane z:

 • gospodarką ściekową i ochroną wód na plan 216.993 zł wyk. 183.912 zł (84,8%)

 • gospodarką odpadami - utrzymanie wysypiska śmieci (plantowanie śmieci i dozór wysypiska, opłaty za zanieczyszczenie środowiska plan 30.000 zł, wyk. 24.015 zł (80,1 %).

 • oczyszczanie wsi ( wywóz śmieci z pojemników usytuowanych w miejscach publicznych, zbiórka śmieci z terenu gminy) plan 8.200 zł., wyk. 5.410 zł.,(66,0%),

 • oświetlenie ulic i placów oraz i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego 108.633 zł., wyk. 101.140 zł (93,1%) w tym: zakup materiałów do montażu punktów świetlnych 14.308 zł.


 • Pozostała działalność: wykonanie przystanków w Kalinie i Sobimierowie, remonty przystanków i „witacza”, koszenie trawników, usługi transportowe … 3.569 zł., (24,6 %).


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 167.473 zł., wyk. 159.709 zł., (95,4 %)

 • Biblioteka gminna – plan 41.500 zł., wyk. 36.327 zł., (87,5%), w tym: wynagrodzenia i pochodne 36.328 zł., zakup książek do księgozbioru 5.254 zł., oraz komputera dla potrzeb biblioteki 3.340 zł.

 • Domy kultury i świetlice wiejskie - plan 125.973 zł., wyk. 123.382 zł ( 97,9%) , w tym:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 40.624 zł.,

 • koszty zatrudnienia świetlicowych w ramach umów z PUP 8.261 zł,

 • podróże służbowe 1.463 zł.,

 • wynagrodzenia z tyt.: umów-zlecenia instruktorów śpiewu i plastyki – kółka teatralnego zastępstwa w domu kultury w czasie choroby pracownika oraz świetlicowych 11.142 zł.,

 • organizacja zajęć (warsztaty) z twórcą ludowym (umowa-zlecenie) 1.162 zł

 • zakup artykułów do pracy z dziećmi w świetlicach wiejskich (papier, kredki, farby zabawki, gry...) oraz wyposażenia (patelnia elektr. czajniki, dopł.do termosu, ...), instalacja i naprawa komputerów w świetlicy w Mysłowicach i w kawiarence 3.679 zł.,

 • zakup materiałów i usług do bieżących napraw oraz remontów świetlic (Krzecko, Powalice, Mysłowice, Słowieńsko) 21.496 zł,

 • zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału do świetlic, dostawa wody, usługi. telekomunikacyjne (w tym: internet) ....... 13.468 zł.,

 • wydatki na organizację imprez i konkursów: Pleneru Plastycznego, konkursu piosenek „Wygraj sukces”, Dożynek, turnieju brydż. i szachowego, wyjazdy dzieci na basen ......... 11.365 zł.,

 • zakup energii (świetlice wiejskie, dom kultury) 10.372 zł.

 • ubezpieczenie budynku, sprzętu i imprez 350 zł


Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan 60.316 zł., wyk. 59.782 zł., ( 99,9%)


Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie, które ponoszone są głównie na finansowanie występów drużyn piłkarskich w lidze okręgowej seniorów, juniorów, młodzików i żaków i utrzymanie stadionu oraz na pozostałe dyscypliny sportowe, do których należą: tenis stołowy, szachy, brydż sportowy, strzelectwo i wędkarstwo.

 1. piłka nożna – udział w rozgrywkach klasy „A” i „B” i „O” drużyny seniorów oraz juniorów, młodzików i żaków, sparingi i turnieje, koszty przejazdów („busy”, PKS), diety wypłacane zawodnikom za mecze wyjazdowe, koszty podróży sędziów piłkarskich i ryczałty za sędziowanie, wynagrodzenie trenerów, badania lekarskie, zgłoszenia i opłaty regulaminowe, zakup sprzętu piłkarskiego, wyposażenie apteczki, woda mineralna, pranie strojów sportowych (proszek do prania), ... 46.311 zł.

 2. tenis stołowy - udział w zawodach (koszty podróży, diety, zgłoszenia, licencje) wynagrodzenie trenera 8.179 zł.,

 3. brydż sportowy - koszty przejazdów na zawody 515 zł.,

 4. strzelectwo i wędkarstwo – organizacja zawodów, (puchar, nagrody, amunicja) 491 zł.,

 5. Utrzymanie stadionu w Sławoborzu oraz boisk w sołectwach: przygotowanie boisk do rozgrywek ligowych i imprez sportowo-rekreacyjnych: zakup paliwa do kosiarki, wałowanie boiska wSławoborzu, koszenie i wałowanie boisk w sołectwach, zakup plandeki - zadaszenie, zakup materiałów remontowych ... 5.316 zł


V. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotacje w kwocie 999.382 zł, którą wykorzystano w kwocie 968.919 zł, tj. 96,9 % otrzymanych środków. Wykonanie wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2004r. przedstawia załącznik nr 7.


Zdania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Gminy, to:

 • Prowadzenie Urządu Stanu Cywilnego, załatwianie spraw z zakresu ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych 45.000 zł,

 • Aktualizacja spisów wyborców 665 zł,


 • Wybory parlamentu europejskiego 8.115 zł,


Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania administracji rządowej z zakresu opieki społecznej, do których należą:

 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.948 zł,

 • zasiłki i pomoc w naturze 163.603 zł,

 • zasiłki pielęgnacyjne, wychowawcze i rodzinne 2.370 zł

 • częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej 29.668 zł,

 • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 708.550 zł.

W 2004 gmina otrzymała refundację kosztów poniesionych w 2003 r. na oświetlenie ulic, dróg i placów, dla których nie jest zarządcą w wysokości 25.654 zł, co spowodowało zniżenie wskaźnika wykonania wydatków realizowanych z otrzymanych dotacji.


VI. Realizacja inwestycji


W budżecie gminy na 2004 r. Gminy poniesione wydatki majątkowe wyniosły 306.707 zł i dotyczyły wykonania następujących zadań inwestycyjnych:


 1. realizacji zobowiązań z roku ubiegłego tj.: zapłaty końcowej faktury dot. budowy wodociągu i modernizacji hydroforni w Krzecku 22.783 zł., oraz zapłaty faktury za zakupiony komputer do biblioteki 3.764 zł i zakup pompy 4.060 zł.

 2. opracowań dot. inwestycji infrastrukturalnych i budowy obiektów:

 • Budowa kanalizacji w Białym Zdroju: opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko 7.200 zł.,

 • Budowa hali sportowej przy szkole: nadzór inwestorski wg umowy, zapłata za projekt, wykup działki pod budowę, koszty sporządzenia aktu notarialnego, wyrysy, warunki przyłączenia gazu, wykonanie audytu energetycznego 211.923 zł.

3. dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb policji 30.000 zł

4. wymiana pieca c.o. w budynku urzędu gminy: zakup i instalacja 17.000 zł

W trakcie wykonywania budżetu, w związku z przekazaniem gminie obowiązku realizacji świadczeń rodzinnych, otrzymano dotację w kwocie 6.400 zł na zakupy inwestycyjne, tj. utworzenie stanowisk komputerowych i przystosowanie ich do obsługi tego zadania.Wójt Gminy


Oskar Smulski

Oprac. Skarbnik Gminy Maria Wróbel