Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u150

 

Uchwała Nr XXV/ 150 /2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie gminy na rzecz dotychczasowego użytkownika .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami / oraz art 13 ust.1 i art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity - Dz.U.Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje :§ 1 Przeznacza się do sprzedaży bezprzetargowej niżej wymienioną

nieruchomość zabudowaną stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości :


1. Miejscowość Sławoborze :


    - działka Nr 209/11 o pow. 0,0764 ha – zabudowana stacją

    redukcyjno-pomiarową I stopnia i przyłączem wysokiego

    ciśnienia.§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu .§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .