Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u149

 

Uchwała Nr XXV/149/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/141/2005 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 25 lutego 2005 roku.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr XXIV/141/ 2005r. Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25.02.2005 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków

ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i za godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sławoborze zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego” .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.