Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u148

 

Uchwała Nr XXV/148/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005 rokuw sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/2005 Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 3 lutego 2005 roku.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr XXIII/137/ 2005r. Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 3.02.2005 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Sławoborze do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu zmienia się zapis

§ 3, który otrzymuje brzmienie “Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” .


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.