Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u147

 

Uchwała Nr XXV/147 / 2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie dokonania komunalizacji nieruchomości niezabudowanej na mienie gminy.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku/ oraz art.5 ust.4 ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych

/Dz.U. Z 1990 roku Nr 32 poz. 191 , Nr 43 poz.253 , Nr 92 poz.541 , z 1991 roku Nr 34 poz.151 , z 1994 roku Nr 1 poz.3 , Nr 65 poz.285 , z 1996 roku Nr 23 poz.102, Nr 106 poz.496 , z 1997 roku Nr 9 poz.43/ Rada Gminy w Sławoborzu
§ 1 Postanawia wystąpić do Wojewody Zachodniopomorskiego z

wnioskiem o dokonanie komunalizacji na mienie Gminy w Sławoborzu

nieruchomości niezabudowanej

Miejsowość Poradź – działka Nr 34 o pow. 0,27 ha .


§ 2 Nieruchomość wymieniona w § 1 w byłym planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Sławoborze oznaczona jest symblem Rp z

przeznaczoniem jako grunty rolne.

W rzeczywistości teren ten to nieczynny cmentarz.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Uzasadnienie


W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona nr 34 położona w obrębie Poradź figuruje jako użytek zielony w klasie bonitacyjnej VI zakrzaczony .

Przejęcie neruchomości na mienie Gminy Sławoborze może umożliwić ochronę miejsca mogił i wykonanie prac porządkowych na tym terenie.