Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u144

 

Uchwała Nr XXV/144/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia

7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 –

ze zmianami ) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze, stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik

do Uchwały Nr XXV/144/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005 roku

REGULAMIN


przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze§ 1


Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sławoborze, jest mowa o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną
  o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego
  i obowiązku nauki, oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, a także niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

 2. uczniu – należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza szkoły, o której mowa w pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie gminy Sławoborze.

 3. rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

 4. dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

 5. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.).

 6. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
§ 2


Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Sławoborze. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór określa Wójt Gminy Sławoborze w drodze zarządzenia.


§ 3


 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwany dalej wnioskiem, może być złożony w szkole, do której uczęszcza uczeń, z zastrzeżeniem ust. 4.

 2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, z wyłączeniem wniosków, przez niego składanych.

 3. W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w szkole, wniosek wraz z opinią dyrektora podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Sławoborze.

 4. Wniosek dyrektora szkoły oraz wniosek ucznia szkoły niepublicznej oraz szkoły z siedzibą poza terenem gminy ,kierowany jest do Wójta Gminy Sławoborze.


§ 4


Uczniowi może być udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym, jako:

 1. stypendium szkolne,

 2. zasiłek szkolny.


§ 5


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


§ 6


Stypendium szkolne może być udzielone w formie:


1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziałów w zajęciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach

planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych

i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do teatru, kina,

na wycieczki szkolne, na basen ,zielone szkoły itp.

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów w zajęciach edukacyjnych realizowanych

poza szkoła, a w szczególności: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, sportowych,

i innych.

3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu

podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do

realizacji procesu dydaktycznego, zeszytów, plecaków ( tornistrów), strojów sportowych

i innego wyposażenia ucznia wymaganego w szkole.

4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobierania nauki poza

miejscem zamieszkania, a w szczególności : zakwaterowania w bursie lub internacie,

transportu środkami komunikacji zbiorowej.

5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielnie

stypendium w formie określonych w pkt 1 – 3, a w przypadku ucznia szkoły ponad-

gimnazjalnej w formie określonej w pkt 4 nie jest zasadne lub możliwe.

6. Świadczenia pieniężnego dla słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego

kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych, jeżeli

organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formie określonych

w pkt 1 – 4 nie jest zasadne lub możliwe.§ 7

1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 pkt 1 i 2 jest realizowane poprzez

zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek

podmiotu zajęcia te organizującego.

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 6 pkt 3, jest udzielane

poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której

uczęszcza podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego

przez szkołę lub na podstawie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów

poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur

lub rachunków.

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt 4 jest udzielane poprzez zwrot kosztów

biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania

ucznia albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zakwaterowania

w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły.

Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgodni z przyznającym

stypendium.

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 6 pkt 5 i 6 jest wypłacane z góry kwartalnie,

w pierwszy czwartek miesiąca za okres za który przysługuje, w formie gotówkowej

w kasie Urzędu Gminy w Sławoborzu w godzinach od 900 do 1600.§ 8


   1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

  1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r.Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.),

  2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).

   1. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.
§ 9
§ 10


Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 3% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę

Sławoborze w trybie określonym w art.90r ust.1 Ustawy.


§ 11


Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

1/ pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia

i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

2/ kradzież z włamaniem, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia

niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego przez ucznia,

3/ inne zdarzenie losowe, które spowodowało czasową niemożliwość lub znacznie lub

znacznie ograniczyło możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu

edukacyjnego ( śmierć rodziców, lub prawnych opiekunów, wydatków związanych

z długotrwałą chorobą ucznia, urodzenia dziecka przez uczennicę).


§ 12


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w § 1 pkt 5. Wysokość zasiłku uzależniona jest od rodzaju zdarzenia losowego i sytuacji materialnej ucznia.


§ 13

Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy o charakterze socjalnym Wójt Gminy powołuje Komisje Stypendialną. Skład Komisji, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt Gminy w odrębnym zarządzeniu.


§ 14


1. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu przez Gminę Sławoborze

dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 1 Ustawy.

2 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2004/2005, złożone do

dnia 31 stycznia 2005r. podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem postanowień

niniejszego regulaminu i mogą być udzielane za okres od 1 stycznia 2005r.

3 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2004/2005 złożone od

dnia 1 lutego 2005r. do dnia 31 marca 2005r. podlegają rozpatrzeniu z uwzględnieniem

postanowień niniejszego regulaminu i mogą być udzielane za okres od 1 stycznia 2005r.


§ 15


W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).