Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u146

 

U C H W A Ł A Nr XXV/146/2005r.

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku – z póź. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. – Dz. U. Nr 142, poz. 1593

z 2001r. z póź. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.

w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

( Dz. U. Nr 33, poz. 264- z póź.zmianą ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych

pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 34, poz. 309) – Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Sławoborze w następującej wysokości:

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.........892,00 zł

  • dodatek za wysługę lat w wysokości

20% wynagrodzenia zasadniczego ....................................680,00 zł.

Razem:...........................6 032,00 zł.


Słownie: sześć tysięcy trzydzieści dwa zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy

w Sławoborzu.§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/97/2004 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia

14 kwietnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą

od 1 stycznia 2005 roku.
Uzasadnienie:

W Dzienniku Ustaw Nr 47 pod pozycją 448 zostało opublikowane Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad

wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych

w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Wg w/w

rozporządzenia wynagrodzenie wójta w gminie do 15 tysięcy mieszkańców wynosi:

- wynagrodzenie zasadnicze od 3300 zł. do 4430 zł.

- dodatek funkcyjny od 1030 zł do 1490 zł.

Obecne wynagrodzenie Wójta Gminy jest niższe niż określa rozporządzenie w związku

z czym należy je dostosować do obowiązujących przepisów.

( Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004r.)