Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

uchwała 140

 

Uchwała Nr XXIV/140/2005


RADY GMINY SŁAWOBORZE


z dnia 25 lutego 2005 r.w sprawie uchwalenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok


Na podstawie art.401 ust.1, art.406, art.420 oraz 421 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 621) Rada Gminy Sławoborze, uchwala co następuje:§ 1. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok w następujących kwotach:


  1. Przychody 8.150 zł

  2. Wydatki 9.150 zł


Plan finansowy Funduszu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIV/140/05

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 25.02.2005

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminy Sławoborze

W 2005 r.
PRZYCHODY

WYDATKI

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

Dział

Rozdział

§

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Kwota

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


8.150

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9.150


90011

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

8.150


90011

Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

9.150


2960

Przelewy redystrybucyjne

8.000


2440

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

5.000


0920

Pozostałe odsetki

150


4210

Zakup wyposażenia i materiałów

2.000


Razem


8.150


4300

Zakup usług pozostałych

2.150

Stan funduszu na początek roku

1.800

Razem wydatki

9.150

Ogółem

9.950

Przewidywany stan funduszu na koniec roku

800

Suma bilansowa

9.950

Suma bilansowa

9.950