Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwala 139

 

Uchwała nr XXIV/139/2005

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Sławoborze na 2005r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz., poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271), uchwala się co następuje:


§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 1) w wysokości 8.896.847 zł

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) .................7.668.378 zł

w tym:

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 3) ............................ 1.228.469 zł

3) dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 4) ............. 37.800 zł § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Sławoborze (załącznik nr 5)w wysokości 10.587.509 zł.,

z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) ............. 9.359.040 zł

w tym:

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 7) ......................... 1.228.469 zł

3) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 8) ................... 37.800 zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Sławoborze w wysokości ................................ 420.000 zł

z przeznaczeniem na:

  1. spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ................................................. 120.000 zł

  2. spłatę rat kredytu z BOŚ S.A. w kwocie ......................................................... 300.000 zł

§ 4. Wydatki budżetowe i rozchody nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w

kwocie 2.178.922 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytów i

pożyczek zaciąganych w bankach krajowych.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.


- 2 -

§ 6. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004– 2006, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Ustala się program inwestycyjny gminy na lata 2004-2006, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków

pochodzących z funduszy UE, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny gminy w 2005

r. zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 150.000 zł.,

na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegającego

spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami i rozdziałami.

  1. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w obrębie działu kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kuźma

 

 

 

Załącznik Nr 12 do uchwały Rady Gminy

Nr XXIV/139/2005 dnia 25.02.2005 r.

Str. 1

Symbol i nr inwestycji

80195 § 605

Nazwa inwestycji

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

INWESTOR

GMINA SŁAWOBORZE


2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota / Udział %

Uwagi:

1.

ŚW

Środki własne gminy (dochody własne lub kredyt)

1.600.000 / 24.6%

Dochody własne gminy (sprzedaż sieci gazowej) lub kredyt

2.

ZPORR

Środki bezzwrotnej pomocy z funduszy zagranicznych

3.900.000 / 60,00%

Wniosek złożony do ZPORR w dniu 14.01.2005 r. (Priorytet III Dział.3.5.1.)

3.

MENiS

Środki specjalne z dopłat do stawek w grach liczbowych

1 000 000 / 15,4%

Podpisana umowa z Bankiem Gosp.Kraj.o finansowanie inwestycji

Razem

6.500.000 / 100,0%


2.2. Plan - finansowo - rzeczowo z uwzględnieniem źródeł finansowania


l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.


Nakłady poniesione

I półrocze 2005

(I etap)

II półrocze 2005

(I i II etap)

2006

łącznie w latach 2003 - 2006

po 200.. r.


2003

2004


źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finanse

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwot


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151.

Prace przygotowawcze, opinie, ekspertyzy, dokumentacja projektowa, nadzór budowlany

ŚW

9 760

ŚW

211 911

ŚW

14 640

ŚW

14 640

ŚW

12.200

ŚW

263.151


Razem

9 760

Razem

211 911

Razem

14.640

Razem

14.640

Razem

12.200

Razem

263.151

Razem2.

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu

ŚW


SW


ŚW

459.650

ŚW

289.329

ŚW

851.021

ŚW

1.600.000
ZPORR


ZPORR


ZPORR

1.120.285

ZPORR

704.872

ZPORR

2.074.843

ZPORR

3.900.000
MENiS


MENiS


MENiS

287.207

MENiS

180.584

MENiS

532.209

MENiS

1.000.000
Razem


Razem


Razem

1.867.142

Razem

1.174.785

Razem

3.458.073

Razem

6.500.000

RazemRazem

x

x

3.041.927

3.458.073

6.500.000OGÓŁEM

9 760

211 911

3.071.207

3.470.273

6.763.151
Str.1

Str. 2

Symbol i nr inwestycji

1. 01010 § 6050


Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji w Białym Z.


INWESTOR


GMINA SŁAWOBORZE


2. 90001 § 6050

Modernizacja urządzeń oczyszczalni w Sławoborzu


2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota / Udział %

Uwagi:

1.

ŚW

Środki własne gminy (dochody własne lub kredyt)

439 200 zł

Dochody własne gminy lub kredytRazem

439 200 zł


2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania


l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.


Poniesione

I półrocze 2005

II półrocze 2005

2006

łącznie w latach 2004 - 2006

2007-2008 r.


2003

2004


źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151.

Dostarczenie i montaż urządzeń modernizacji oczyszczalni ścieków typu „rów cyrkulacyjny” w Sławoborzu

ŚW


ŚW

4 280

ŚW

25 680

ŚW

25 680

ŚW

51 360

ŚW

107 000

ŚW

64 200


x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Razem4 280

Razem

25 680

Razem

25 680

Razem

51 360

Razem

107 000

Razem2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Zdroju

ŚW

12 322

x

7 200

ŚW

x

x

x

ŚW

x

ŚW

19 522
x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Razem

12 322

x

7 200

Razem

25 680

Razem

x

Razem

51 380

Razem

x

RazemRazem

12 322

11 480

25 680

25 680

51 360

126 522

64 200


OGÓŁEM

22 032

223 391


3 122 567


3.521.633

6 889 623

64 200

Str.3

Symbol i nr inwestycji

750 Administracja Publiczna - 75095 § 6650


Nazwa inwestycji

Projekt Społeczeństwa Informacyjnego„WROTA PARSĘTY”


INWESTOR


1. ZWIĄZEK MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

GMINA SŁAWOBORZE

750 Administracja Publiczna – 75023§ 6060

Dofinansowanie zakupu pojazdu (bus)dla niepełnosprawnych ze środków PFRON


2. PERON / Urząd Gminy


2.1. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

l.p.

Symbol źródła

Opis źródła

Kwota / Udział %

Uwagi:

1.

ŚW

Środki własne gminy

28 050 zł / 30,62 %

Dochody własne gminy

2.30.000 zł / 25,00 %Razem

28 050 zł


2.2. Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnieniem źródeł finansowania


l.p.

Elementy kosztów / etapy procesu inwestycyjnego

Wielkość nakładów w latach w zł.


Poniesione

I półrocze 2005

II półrocze 2005

2006

łącznie w latach 2005 - 2006

2007-2008 r.


2003

2004


źródło finans

kwota

x

x

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota

źródło finans

kwota


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

151.

1. System zintegrowany

2. Sprzęt komputerowy

3. Oprogramowanie biurowe,

systemowe i narzędziowe

4. PIAP

ŚW

x

ŚW

x

ŚW

14 025

ŚW

x

ŚW

14 025

ŚW

28 050

ŚW

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


Razem
Razem

14 025

Razem

x

Razem

14 025

Razem

28 050

Razem
Zakup samochodu (bus) dla niepełnosprawnych w ramach realizacji programu PFRONŚW

30 000
30 000


Razem
Razem

x

Razem

30 000

Razem


Razem

30 000

RazemRazem

x

x

x

30 000

x

58 050

x


OGÓŁEM

22 082

223 391

3 166 592

3.535.658

6  947 723

64 200