Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

uchwała 138

 

Uchwała Nr XXIII/ 138/ 2005

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 3 lutego 2005 roku
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich.    1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy

    2. z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591-z późniejszymi zamianami) oraz art. 98a ust. 1, art. 146 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.

    3. Nr 46, poz. 543- z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej na rzecz Gminy Sławoborze, do której

ponoszenia zobowiązani są właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości:


1/ z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z dokonanego podziału

geodezyjnego nieruchomości – w wysokości 7% różnicy między wartością

nieruchomości jaką nieruchomość miała przed podziałem i wartością jaką

nieruchomość ma po podziale geodezyjnym,


2/ z tytułu wzrostu nieruchomości wynikającego z budowy urządzeń infrastruktury

technicznej – w wysokości 5% różnicy między wartością jaką nieruchomość

miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką

nieruchomość ma po ich wybudowaniu.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący

Rady Gminy

Marek Kuźma