Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

uchwała 137

 

Uchwała NrXXIII/137/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 3 lutego 2005 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Sławoborze do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f”, art. 40 ust. 2 pkt 3 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9 poz. 43 z 1997 roku ze zm.) Rada Gminy

w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Sławoborze jako wspólnika, do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu.

  2. Wyraża się zgodę na wniesienie do wskazanej Spółki, w formie wkładu rzeczowego (aportu ) mienia wodociągowo – kanalizacyjnego stanowiącego własność Gminy Sławoborze.

  3. Mienie powyższe może zostać wniesione do wskazanej Spółki według jego wartości rynkowej, określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze ,który zobowiązany jest w szczególności

do dokonania następujących czynności :

  1. Przygotowania wykazu składników mienia wodociągowo – kanalizacyjnego wnoszonego do spółki,

  2. Określenia wartości rynkowej składników mienia wodociągowo – kanalizacyjnego wnoszonego

do spółki,

  1. Określenia liczby i łącznej wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez Gminę Sławoborze

w Spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu,

  1. Uzgodnienia docelowej treści umowy spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

sp. z o.o. w Kołobrzegu,

  1. Wyznaczenia przedstawicieli Gminy Sławoborze w organach spółki, jeżeli uprawnienie takie będzie

wynikać z docelowej treści umowy spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

sp. z o.o. w Kołobrzegu,

  1. Złożenia w imieniu Gminy Sławoborze wszelkich niezbędnych oświadczeń woli zmierzających

do przystąpienia Gminy Sławoborze do Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

sp. z o.o. w Kołobrzegu.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego