Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

uchwala 135

 

Uchwała Nr XXIII/135/2005

Rady Gminy Sławoborze

z dnia 03 lutego 2005


w sprawie : rocznego programu współpracy na 2005 rok

   1.  Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami

   2. prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek

   3. samorządu terytorialnego

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873) , Rada Gminy w Sławoborzu u c h w a l a , co następuje :


 § 1. 1. Uchwala się program współpracy na 2005 rok Gminy Sławoborze z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

2. Program, o którym mowa w ust. 1, dotyczy :

 

1)     organizacji pozarządowych,

2)     osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)     stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.


 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.


 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący

Rady Gminy Sławoborze

Marek Kuźma  
U Z A S A D N I E N I E :


  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada w jej art. 5 ust. 3 na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy tych jednostek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa określa sferę zadań publicznych, w których organy ST powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności. Realizacji tych zadań ma służyć opracowanie rocznych planów współpracy dla umożliwiających gminie wspieranie i dofinansowywanie działalności tych podmiotów, organizacji oraz stowarzyszeń.


Załącznik

do Uchwały Nr XXIII/135/2005

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia03 lutego 2005 r.

 

 

  1. PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2005 ROK

GMINY Sławoborze

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek

samorządu terytorialnego


W 2005 roku współpraca z organizacjami, o których mowa w § 1 uchwały podejmowana będzie w formie:

 1. Zlecania realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, połączone z finansowaniem zadań powierzonych lub dofinansowaniem (wspieraniem) działalności.

 2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

 3. Konsultowanie z reprezentantami organizacji pozarządowych projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących ich działalności statutowej.

 4. Wpływu partnerów społecznych na konstruowanie lokalnej polityki społecznej władz.

 5. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym.

 

Rada Gminy w Sławoborzu przyjmuje poniższy program działań na 2005 rok :

 

I w sferze ogólnej :

 

1)      Organizacja spotkań oraz działań promujących Gminę Sławoborze oraz jej osiągnięcia.

2)     Organizacja przedsięwzięć dotyczących integracji z Unią Europejską oraz współpracy międzyregionalnej i międzygminnej oraz uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach.

 

II w sferze wspierania przedsiębiorczości :

 

1)         Organizacja działań mających na celu aktywizację gospodarczą osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów oraz osób niepełnosprawnych.

2)         Promocja działań gospodarczych związanych z tradycyjnymi produktami wytwarzanymi oraz usługami oferowanymi przez producentów na terenie Gminy Sławoborze.

 

III. W sferze dotyczącej bezpieczeństwa publicznego :

 

1)     Organizacja działań dotyczących zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2)     Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

3)     Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa.

4)     Ochrona przeciwpożarowa.

5)     Ratownictwo i ochrona ludności.

6)     Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

 IV. W sferze dotyczącej oświaty i kultury fizycznej

 


1)     Wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

2)     Organizacja działań pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

3)     Wspieranie rozwoju różnych zainteresowań sportowych i poza sportowych.

4)     Upowszechnianie nauki języków obcych.

5)     Promowanie młodzieży wybitnie uzdolnionej.

6)     Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

7)     Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, w tym:


 

-         organizacja szkoleń i ćwiczeń dla osób z terenu Gminy uzdolnionych sportowo,

-         wspieranie programów stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych,

-         organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych,

-         promocja sportu wśród dzieci i młodzieży,

-         organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

-         utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych.

9)     Wymiana zagraniczna młodzieży szkolnej.

 

 

V. W sferze zdrowia i polityki społecznej

 

1)       Zapewnienie dostępu do wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej.

2)       Likwidacja barier w komunikowaniu się oraz w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.

3)       Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, kultury, sportu i turystyki.

4)       Realizacja programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi.

5)       Realizacja różnych programów socjalnych, m.in. dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

6)       Wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku, inwalidów i kombatantów.

7)       Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

8)       Realizacja programów zapobiegających narkomanii.

 

 

VI. W sferze kultury

 

1)     Organizacja działań integrujących kulturalnie środowiska wiejskie,

2)     Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.

3)     Organizowanie imprez, przeglądów dorobku kulturalnego oraz warsztatów artystycznych.

4)     Promocja działań kulturalnych wśród dzieci i młodzieży.

5)     Działalność integracyjna środowisk kobiecych.