Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

objasnienia do budzetu

 

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

NA 2005 rokPodstawą prac nad projektem budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz zadania gminy określone w ustawie o samorządzie gminnym. Opracowując projekt budżetu wzięto pod uwagę normy prawne, określające zadania obligatoryjne gminy oraz źródła dochodów gminy. Pełny katalog dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest w ustawie o finansach publicznych. W 2004 roku nastąpiła zmiana obu tych ustaw. Rok 2005 będzie zatem drugim rokiem ważnych zmian w systemie finansowym samorządów.

Projekt budżetu gminy na 2005 rok w kwotach ogólnych:

I.

DOCHODY OGÓŁEM

8.687.176


w tym: zadania zlecone

1.228.469

II.

WYDATKI OGÓŁEM

9.553.426


w tym: zadania zlecone

1.228.469

III.

Rozchody:

Spłata rat zaciągniętych pożyczek i kredytów420.000

IV.

DEFICYT BUDŻTU I-(II+III)

1.286.250

V.

Przychody:

1.286.250


Źródła pokrycia deficytu:Pożyczka z BGK (prefinansowanie)

1.191.449


Kredyty bankowe w bankach krajowych

94.801Dochody

Kwota planowanych dochodów na 2005 r. skalkulowana została w oparciu o:

  • Obowiązujące w 2004 r. stawki podatków i opłat, z uwzględnieniem planowanego na 2005 r. zwiększenia stawek o 3%,

  • przewidywane wpływy z tyt. świadczonych usług,

  • prognozowane wpływy z innych tytułów na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim,

  • informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnym podziale dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie,

  • pisma Ministerstwa Finansów o projektowanych kwotach subwencji dla gminy na 2005 r.Załącznik do niniejszych objaśnień p.n.: Dochody wg źródeł przedstawia skalkulowane dochody własne gminy oraz prognozowane pozostałe dochody gminy w następujących grupach: 1. dochody własne,

 2. dotacje celowe,

 3. subwencje,

4. środki pozyskiwane z innych źródeł na podstawie innych przepisów.Planowane dochody gminy na 2005 r. wg źródeł i ich struktura w budżecie gminy:Lp.

Wyszczególnienie

Przewidywane wykonanie w 2004 r.

. Plan dochodów na 2005 rok.

Struktura w budżecie gminy

Wsk.

4 : 3

1

2

3

4

5

6

1.

Dochody własne

2.739.474

3.770.687

43,4

137,6

2.

Dotacje celowe

1.173.307

1.826.469

21,0

155,7

3.

Subwencje

3.034.897

3.090.020

35,6

101,8

4.

Środki pochodzące z innych źródeł32.80000,00,0


RAZEM

6.980.478

8.687.176

100,0

124,4Z analizy danych w tabeli wynika, że dochody na 2005 r. będą wyższe od wykonanych w 2004r. , co nastąpi m.in. za sprawą:

 • otrzymania planowanej na 2005 r. drugiej transzy dotacji w kwocie 400.000 zł na budowę hali sportowej

 • wpływów za sieć gazową spodziewanych w kwocie 900.000 zł,

 • dotacji na zadania zlecone, wyższej ze względu na wkalkulowanie całorocznych wydatków na świadczenia rodzinne, (samorządy przejęły to zadanie od 1 maja 2004 r.)

 • planowanych wyższych wpływów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 135.140 zł oraz opłaty eksploatacyjnej o 50.000 zł.

 • wyższej kwoty subwencji ogólnej o 55.123 zł, mimo niższej subwencji oświatowej o 121.572 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jst, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2005 r., określony został na podstawie wstępnych danych o:

 • liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na 10 września 2004 r.

 • danych dot.: liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach na rok szkolny 2003/2004,

 • oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Do wyliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 r. wykorzystane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS na rok szkolny 2004/2005. 1. WYDATKI.

Przy projektowaniu budżetu gminy na 2005 rok przyjęto że: • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,0 %,

 • średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 4,0%,W projekcie budżetu gminy na 2005 rok wydatki budżetowe ogółem wynoszą 9.553.426 zł.,

i będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2004 r. o 47 %. W kwocie zwiększonych wydatków oprócz pokrycia planowanej 3% inflacji mieszczą się wprowadzone do budżetu inwestycje, a mianowicie:

 • budowa hali sportowej

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Zdroju

 • oraz modernizacja urządzeń oczyszczalni.

Wydatki na realizację zadań zleconych ustawowo gminie przez administracje rządową wyniosą 1.228.469 zł i stanowią 12,8 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetowe jednostek gminy w 2005 roku oraz ich struktura w budżecie gminy:

L.p.

Nazwa jednostkiPrzewidywane wykonanie

w 2004  1. Plan na 2005Wskaźnik

2004 : 2003

Udział % w budżecie gminy

1.

Urząd Gminy

2.671.966

5.043.284

188,7 %

52,8 %


W tym:

-

wydatki bieżące

2.100.311

2.909.341

138,5 %


-

zadania zlecone

45.665

46.469

101,8 %


-

Inwestycje

525.990

2.087.474

395,9 %

21,8 %

2.

Zespół Szkół Publicznych

2.271.615

2.472.795

108,9 %

25,9 %

3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej1.534.9012.037.347132,7 %21,3 %


w tym: zadania zlecone

938.548

1.182.000

125,9 %OGÓŁEM

6.478.489

9.553.426

147,5 %

100,00Plan finansowy Urzędu Gminy na 2005 r. jest wyższy od przewidywanego wykonania w 2004 r. ze względu na to, iż urząd jest jednostką realizującą inwestycje i w tej pozycji planowane wydatki są kilkakrotnie wyższe od wykonanych w roku ub..

Zespół Szkół Publicznych przedłożył Wójtowi Gminy swój projekt planu finansowego zamykający się kwotą 2.472.795 zł. Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 wydatkami szkoły objęte zostały dodatkowo 2 zadania tj. kl. „0” i dowożenie uczniów do szkół autobusem szkolnym „Gimbus”. W ślad za tym jednostka ma otrzymać z budżetu gminy środki finansowe za pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych zadań:

 • na kl. „0” 157.777 zł., jest to kwota wyższa o 12.032 zł niż przeznaczona na ten cel w roku ubiegłym,

 • na dowożenie uczniów do szkół 55.026 zł. Łączna kwota na dowozy uczniów do szkół w 2005 r. będzie wyższa od przewidywanego wykonania w 2004 r. o 8.766 zł.

Podstawą do przyznania środków na funkcjonowanie Zespołu Szkół Publicznych przez ostatnie lata była kwota subwencji oświatowej przyznawana gminie oraz dochody własne realizowane przez tą jednostkę, mimo iż kalkulowała ona wyższe wydatki niż określone w/w dochodami. Na 2005 rok kwota subwencji oświatowej wynosi 2.106.043 zł., natomiast dochody własne realizowane przez jednostkę przewidziano w kwocie 30.000 zł., w związku z czym środki na zadania własne z zakresu oświaty realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w 2005 roku winny wynieść 2.136.043 zł. Projekt planu finansowego ZSzP na 2005 r. opiewa na kwotę 2.259.992 zł., czyli wyższą od prognozowanych dochodów o 123.950 zł.

Wyczerpujące informacje o zadaniach i środkach potrzebnych do ich realizacji w 2005 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarte są w projekcie planu finansowego jednostki.Plany finansowe jednostek gminy stanowią integralną część budżetu gminy.InwestycjeZadania inwestycyjne w projekcie budżetu gminy na 2005 rok przedstawia załącznik nr 12, do których należą: • budowa hali sportowej przy szkole w Sławoborzu, poprzedzona wykonaniem projektu technicznego i dokumentacji kosztorysowej oraz innych prac przygotowawczych. Koszty tej części procesu budowlanego poniesiono w 2003 i 2004 r. – wyniosły one 214.351 zł. Wg wniosku o dofinansowanie na kwotę 1.000.000 zł złożonego do MENiS koszt budowy (bez poniesionych kosztów projektu) miał wynieść 6.300.200 zł. Budowę obiektu podzielono na 2 etapy. Pierwszy etap na kwotę 2.099.120 zł objęto procedurą przetargową, w wyniku której wartość tej części inwestycji ustalona została na 1.867.140 zł. Wartość inwestycji zaktualizowana po tym przetargu wynosi zatem 6.068.220 zł. I etap budowy obejmuje okres od IV kwartału 2004 do końca II kwartału 2005 r. Nakłady przewidziane do poniesienia w tym okresie mają wynieść w 2004 r. 238.386 zł oraz 1.628.784 zł w I półroczu 2005 r. II etap budowy o wartości kosztorysowej 4.201.050 zł podlega nadal procedurze przetargowej.

W programie inwestycyjnym gminy (załącznik Nr 12 do uchwały) przewidziano finansowanie całej inwestycji z udziałem środków pomocowych UE (ZPORR) w wysokości 4.157.944 zł. O pokrycie tej części kosztów realizacji projektu do czasu otrzymania zwrotu nakładów tzw. prefinansowanie można ubiegać się po zaakceptowaniu i pozytywnej ocenie projektu. Prefinansowanie to postać oprocentowanych pożyczek, których zwrot następuje po otrzymaniu przez wnioskodawcę środków z UE. Oprocentowanie pożyczki oparte jest na stawce bazowej, wyliczonej na podstawie 52 – tygodniowych bonów skarbowych z ostatniego przetargu przeprowadzonego w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki wypłaconej w danym kwartale. Np.: stopa wg przetargu na z 13 września br. Wynosiła 7,507 %. Oprocentowanie dla priorytetów ZPORR wynosi 0,25 stawki bazowej dla samorządów, które otrzymują część wyrównawczą subwencji ogólnej i nie dokonują wpłat do budżetu państwa (dot. naszej gminy).

Jest to wysoce optymistyczny wariant sfinansowania tej inwestycji uzależniony od oceny i poprawnego montażu finansowego wniosku, który przejdzie pomyślnie proces selekcji, gdyż zarówno rozpatrzenie wniosku o przyznanie środków pomocowych, jak i wniosku o pożyczkę (prefinansowanie) podlega tej samej procedurze.

Przedstawiony proces realizacji i finansowania budowy hali sportowej przewiduje, że środki własne gminy zaangażowane w budowę (pochodzące ze sprzedaży sieci gazowej) wyniosłyby ca 910.000 zł, a łącznie z kosztami projektu i pracami przygotowawczymi 1.125.000 zł. W przeciwnym razie gmina musi liczyć się z poniesieniem kosztów własnych, co oznacza zwiększenie nakładów na inwestycję o koszty zaciągnięcia kredytów oraz znaczne ograniczenie środków na wydatki bieżące.

II wariant finansowania budowy hali sportowej przewiduje, iż gmina wystąpi z wnioskiem o środki pomocowe w wysokości 3.068.250 zł na drugi etap budowy (wartość przed przetargiem) i wówczas środki własne zaangażowane w samą budowę wyniosłyby ca 2.000.000 zł.

budowa kanalizacji sanitarnej w Białym Zdroju wg kosztorysu 268.000 zł – ostateczny koszt inwestycji będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej o wybór wykonawcy.

 • Modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków w Sławoborzu – 171.200 zł. Modernizacja polegać ma na:

 1. zakupie i montażu przy oczyszczalni 2 dmuchaw typu „ROOTS”A o mocy 5,5 KW każda,

 2. zakupie dyfuzorów membranowych i montażu instalacji do drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków w strefie nitryfikacji,

 3. wykonaniu szafy sterowniczej do automatycznego sterowania pracą dmuchaw za pomocą sondy tlenowej, przetwornika i falownika,

 4. doprowadzeniu do pełnej sprawności technologicznej oczyszczalni ścieków po wykonanej modernizacji (rozruch technologiczny),

 5. wykonaniu nadzoru technologicznego nad eksploatacją oczyszczalni ścieków przez dwuletni okres gwarancji.

Spłata zobowiązania wynikającego z faktury odbywać się będzie od grudnia 2004 r. w 40 równych ratach po 4.280 zł. Zakończenie spłat przewidziane jest na m-c marzec 2008 r.

Efektem modernizacji będą oszczędności w zużyciu energii elektrycznej oraz ilości wprowadzanych zanieczyszczeń do środowiska, z czym wiążą się opłaty odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ w wymiarze odpowiednim do poniesionych nakładów na modernizację.ZADŁUŻENIE GMINY I OBSŁUGA DŁUGU wg stanu na dzień 31.12.2004 r.L.p.Pochodzenie kredytu lub pożyczki – przeznaczenieKwota zaciągniętego kredytu

Stan zadłużenia na 31.12.2004

Kwota do spłaty

w

2005 r.Kwota kredytu zaciągnięta w 2005 r.Stan zadłużenia na koniec 2005 r.

1.01.2005

1.

BOŚ S.A. O/Koszalin

Budowa kanalizacji - kredyt460.00035.00035.000x0

2.

WFOŚiGW -

Budowa kanalizacji - pożyczka800.000240.00090.000xPrzewidywane umorzenie

3.

BOŚ S.A. O/Koszalin

Budowa sieci gazowej - kredyt992.000280.000265.000x15.000

4.

NN – budowa hali sportowej

1.000.000

400.000

90.000

100.000

380.000


RAZEM

3.252.000

555.000

420.000

100.000

395.000

Wskaźnik zadłużenia (%)

x

8,1

4,8

x

5,2Do projektu budżetu dołączono Prognozę łącznej kwoty długu publicznego gminy Sławoborze do 2010 r., w którym przedstawione są spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz symulację spłat kredytu, który zaciągnięty będzie w 2004, 2005 i 2006 na pokrycie kosztów budowy hali sportowej łącznej w kwocie 1.000.000 zł z rozpoczęciem spłat w 2005 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 o finansach publicznych, w przypadku gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa od 50%, a nie większa od 55% , to:

 1. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku ubiegłego,

 2. Relacja, o której mowa w lit. a), stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym, że relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2004 r. wynosi 29,3 % każda jednostka samorządu terytorialnego przygotowując projekt budżetu na 2005 r. winna zastosować się do tego wskaźnika, (dotychczas 60%). Ograniczenia tego nie stosuje się do kwot deficytu sfinansowanych nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Powyższe znacznie ogranicza możliwość zaciągania kredytów i pożyczek dla sfinansowania deficytu budżetu gminy.

  1. Wójt Gminy

Oskar SmulskiOpr. Skarbnik Gminy M.Wróbel