Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 129

UCHWAŁA NR XXI/129/2004

RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia
9 grudnia 2004 roku

 

w sprawie wzorów formularzy podatkowych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[i] (tekst jednolity Dz.U.
z 2002r Nr9, poz.84, zm. Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1683, z 2003 r. Nr96, poz.874, Nr110,
poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr200, poz.1953 i Nr203, poz.1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291), rat. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993r. Nr94 poz.431 oraz z 1994r. Nr1 poz.3, z 2001r. Nr 81 poz.875, z 2002 r. Nr200 poz.1680, z 2003r. Nr110, poz.1039,
Nr 162,poz.1568), art.6 ust.2 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 Ustala się następujące wzory formularzy podatkowych:

1.Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN – 1), stanowiąca załącznik Nr1,

2.Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN – 1), stanowiąca załącznik Nr 2,

3.Deklaracja na podatek rolny (DR – 1), stanowiąca załącznik Nr 3,

4.Informacja w sprawie podatku rolnego (IR – 1), stanowiąca załącznik Nr4,

5.Deklaracja na podatek leśny (DL – 1), stanowiąca załącznik Nr5,

6.Informacja w sprawie podatku leśnego (IL – 1), stanowiąca załącznik Nr 6,
do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3 Traci moc uchwała NrII/8/2002 Rady Gminy Sławoborze z dnia 5 grudnia 2002r.
w sprawie formularzy podatkowych.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województw Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 [i] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).