Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 125

UCHWAŁA NR XXI/125/2004
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 9 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie Gminy Sławoborze w 2005r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art.5 ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[i] (tekst jednolity Dz.U. Dz 2002r Nr9, poz.84, zm. Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1683, z 2003 r. Nr96, poz.874, Nr110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr200, poz.1953 i Nr203, poz.1966
oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291),

 

 

§ 1 Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy:

1) od gruntów za 1m2 powierzchni:

 

 

a)
 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

 

0,52zł.

 

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

 

3,44zł.

 

c)

Pozostałych

0,11zł.

 

d)

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów

0,06zł.

2) od budynków lub ich części za 1m2 powierzchni użytkowej:

 

a)

Mieszkalnych

0,39zł.

 

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

13,89zł.

 

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

5,87zł.

 

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

 

3,48zł.

 

e)

Pozostałych

5,19zł.

 

f)

pozostałych, będących we władaniu emerytów i rencistów

2,98 zł.

3) od budowli

2,00%


 

-2-

 

§ 2 Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 

1)Grunty wymienione w §1 pkt.1 lit.c niniejszej uchwały, będące
we władaniu emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo
w zamian za emeryturę lub rentę.

2)Budynki wymienione w §1 pkt.2 lit.e, będące we władaniu emerytów
i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne w zamian za emeryturę lub rentę.

3)Grunty i budynki lub ich części wymienione w pozycji 1 i 2 niniejszej uchwały zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez jednostki organizacyjne gminy.

4)Budowle, o których mowa w §1 pkt.3, stanowiące własność gminy
i będące w jej użytkowaniu.

5)Nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

 

§3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§4 Traci moc uchwała NrX/71/2003 Rady Gminy Sławoborze z dnia 26 listopada 2003r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sławoborze.

 

 

§5 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [i] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).