Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 126

UCHWAŁA NR XXI/126/2004
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 9 grudnia 2004r.


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Sławoborze w 2005r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art.10, art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[i] (tekst jednolity Dz.U. Dz 2002r Nr9, poz.84, zm. Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1683, z 2003 r. Nr96, poz.874, Nr110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr200, poz.1953 i Nr203, poz.1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych:

 

1.

Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu od 3,5 tony i powyżej 12 ton (art.8 pkt.1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych)

 

a)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

- 494zł

- rok produkcji 1996 i starsze

- 518zł

b)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
od 5,5 ton do 9 ton

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

- 667zł

- rok produkcji 1996 i starsze

-834zł

c)

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
od 9 ton do 12 ton

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

-890zł

- rok produkcji 1996 i starsze

-1.112zł

2.

Od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton

 

-   w   kwotach określonych  w załączniku Nr1

3.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5ton i poniżej 12 ton (art.8 pkt.3 ustawy)

 

 

-1.194zł

4.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art.8 pkt. 4 ustawy)

 

 

 -  w   kwotach   określonych w załączniku Nr 2

5.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art.8 pkt.5 ustawy)

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

 -185zł

- rok produkcji 1996 i starsze

 -247zł

6.

Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art.8 pkt.6 ustawy)

 

 

 

-   w  kwotach określonych  w załączniku Nr 3

7.

Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art.8 pkt. 7 ustawy)

 

a)

mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

-721zł

- rok produkcji 1996 i młodsze

-901zł

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia

 

- rok produkcji 1997 i młodsze

-1.081zl

- rok produkcji 1996 i młodsze

-1.370zł


 

 

 

§ 2 Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością gminy.

 

 

§ 3 Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w dwóch ratach:

- do 15 lutego,

- do 15 września, w kasie Urzędu Gminy w Sławoborzu lub na rachunek bankowy Urzędu.

 

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 5 Traci moc uchwała Nr II/6/2002 Rady Gminy Sławoborze z dnia 5 grudnia 2002r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sławoborze.

 


 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [i] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
 z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
 

 

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr XXI/126/2004
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 9 grudnia 2004r.

 

 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt.2 Uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

13

143

143

13

14

143

393

14

15

393

554

15

 

554

1252

3 osie

12

17

143

248

17

19

248

507

19

21

507

659

21

23

659

1014

23

25

1014

1577

25

 

1014

1577

4 osie i więcej

12

25

659

668

25

27

668

1042

27

29

1042

1654

29

31

1654

2452,80

31

 

1654

2452,80


 

Załącznik Nr2
do Uchwały Nr XXI/126/2004
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 9 grudnia 2004r.

 

 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt. 4 Uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
 za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

2 osie

12

18

267

39

18

25

266

481

25

31

561

920

31

 

1413

1937,76

3 osie

12

40

1247

1723

40

 

1723

2548,65


 

Załącznik Nr3
do Uchwały Nr XXI/126/2004
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 9 grudnia 2004r.

 

 

 

 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt.6 Uchwały

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + przyczepa, ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
 z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

1 osie

12

18

179

26

18

25

178

320

25

 

320

562

2 osie

12

28

211

310

28

33

614

850

33

38

850

1292

38

 

1150

1700

3 osie

36

38

677

943

38

 

943

1281