Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 127

UCHWAŁA NR XXI/127/2004

RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 9 grudnia 2004 roku


w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art. 19 pkt.1, lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz.U. Dz 2002r Nr9, poz.84, zm. Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1683, z 2003 r. Nr96, poz.874, Nr110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr200, poz.1953 i Nr203, poz.1966
oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych
i prawnych, które dokonują sprzedaży na terenie Gminy Sławoborze, w wysokości:

1.Przy sprzedaży:

 

a) z samochodu osobowego

15zł

b) z pozostałych pojazdów samochodowych i przyczep

20zl

2.Przy sprzedaży ze stoisk:

 

            a) o powierzchni do 9 metrów kwadratowych

15zł

            b) o powierzchni powyżej 9 metrów kwadratowych

20zł

3.Przy sprzedaży z kosza i ręki

5zł

 

§ 2 Opłatę targową pobiera pracownik Urzędu Gminy na kwitariusz przychodowy i rozlicza na koniec każdego miesiąca.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4 Traci moc Uchwała Nr XLII/231/98 Rady Gminy Sławoborze z dnia 5 czerwca 1998roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej pobierania.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2005r.