Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 128

 

UCHWAŁA NR XXI/128/2004
RADY GMINY W SŁAWOBORZU
z dnia 9 grudnia 2004r.


w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie Gminy Sławoborze.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Nr153, poz.1271, z 2004r. 102, poz.1055, Nr116, poz.1203, Nr 214, poz.1806) oraz art. 14 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[i] (tekst jednolity Dz.U. Dz 2002r Nr9, poz.84, zm. Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1683, z 2003 r. Nr96, poz.874, Nr110, poz. 1039, Nr 188, poz.1840, Nr200, poz.1953 i Nr203, poz.1966
oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1 Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów, w kwocie 10,00zł.

 

§ 2 Zwalnia się z podatku wszystkie psy będące własnością mieszkańców gminy Sławoborze.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4 Traci moc Uchwała NrXXXII/188/2001 Rady Gminy Sławoborze z dnia 16 listopada 2001roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na terenie gminy Sławoborze.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2005r.[i] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).