Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 113

UCHWAŁA Nr XVIII/113/2004

RADY GMINY W SŁAWOBORZU

z dnia 31 sierpnia 2004

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 121.294 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 33.414 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY – 6.950.561,00 zł

WYDATKI – 7.618.901,00 zł

ROZCHODY – 385.000,00 zł

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.053.040 zł, który pokryty zostanie przychodem pochodzącym z kredytu zaciągniętego w banku krajowym. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza dochody budżetu w wysokości 385.000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2004 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kuma

 

 

Uzasadnienie:

I. Dochody

1. Zmniejszenia dochodów ogółem – 277.141 zł:

·         w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 9.332 zł., na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004 otrzymanego z Ministerstwa Finansów, informującego o ostatecznych kwotach subwencji na 2004 r.,

·         w części podst. subwencji ogólnej o kwotę 3.809 zł, na pokrycie skutków udzielonych ulg i zwolnień wynikających z ustaw o podatku rolnym, leśnym i podatkach i opłatach lokalnych,

·         wpływy ze sprzedaży składników mienia (ZSzP) o kwotę 14.000 zl.,

·         Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonał korekty Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2004-2006, zmieniając wysokość rat dotacji na dofinansowanie budowy hali sportowej w poszczególnych latach:

- 2004 50.000,00 (było 300.000,00 stąd zmiana w budżecie gminy -250.000,00)

- 2005 400.000,00

- 2006 550.000,00 Razem 1.000.000,00

2. Zwiększenia dochodów – ogółem – 155.847 zł:

·         wpłata zaległych należności za składowanie odpadów powierniczych oraz nowe umowy na składowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Lepinie 70.000 zł,

·         wpływy z usług grzebalnych i sprzedaż kwater na cmentarzu 3.000 zł, (brak na etapie planowania budżetu)

·         uruchomienie rezerwy subwencji ogólnej – wyrównywanie różnic w dochodach gmin po zmianie systemu finansowania zadań (67.875 zł)

·         środki z powiatu na dofinansowanie imprez rekreacyjno-sportowych: Wygraj sukces, Sławoborska Paleta, Dożynki, turniej tenisa stołowego, szachowy, „Cypriniada” 2.200 zł,

·         wpłata zasądzonych kosztów sądowych z tyt. pełnomocnictwa procesowego 4.672 zł,

·         odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 8.100 zł,

II. Wydatki

1.      Zwiększenia wydatków – ogółem 150.391 zł:

Zwiększenia wydatków w budżecie gminy na 2004 r. wprowadza się w związku z

zaistnieniem następujących okoliczności:

1.      zapłatą zaległych zobowiązań z tyt. wykonania robót dodatkowych przy budowie wodociągu w Krzecku 24.500 zł.,

2.      otrzymania faktury za inwentaryzację przyrodniczą gminy w kwocie 8.000 zł., (termin zapłaty zgodnie z umową przypadał na IV kw.2003 r., ze względu na brak faktury nie zrealizowano wydatku w r.ub.)

3.      wymianą nie nadającego się do dalszej eksploatacji kotła c.o. w domu kultury – koszt zakupu z montażem wyniósł 17.000 zł.,

4.      niewykorzystaniem środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r. w wysokości 9.891 , które w 2004 r. przeznacza w się na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w IV kw.2003 r. - 3.000 zł,

- pokrycie kosztów wyżywienia dzieci korzystających z ww placówki w 2004 r.

5) obowiązku sporządzenia i uchwalenia przez gminę:

- programu ochrony środowiska, wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami). Program ten określi w szczególności cele i priorytety ekologiczne, harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów.

- planu gospodarki odpadami, wynikający z ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628, z późn.zmianami). Miałby on za zadanie realizację zasad polegających na zapobieganiu powstawania odpadów i ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko, ich odzyskanie – jeśli nie udało się zapobiec ich powstawaniu w ostateczności składowanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Określi działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów a także system monitoringu i oceny realizacji tych celów.