Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 112

Uchwała Nr XVIII/112/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 31 sierpnia 2004 roku

 

 

 

 

w sprawie uchwalenia sieci oddziałów przedszkolnych prowadzonych

przez Gminę Sławoborze w szkołach podstawowych.

 

 

 

Na podstawie art. 14 a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz.U.Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późn. zmianami/ Rada Gminy

w Sławoborzu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na terenie Gminy Sławoborze:

 

1/ dwa oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej

w Sławoborzu, 78-314 Sławoborze ul. Lipowa 19,

2/ oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej

w Sławoborzu Szkoła Filialna w Mysłowicach,

78-314 Sławoborze, Mysłowice 23.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 września 2004 roku.