Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 111

Uchwała Nr XVII/111/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 28 lipca 2004r.

w sprawie zabezpieczenia wydatkowania środków w formie weksla „IN BLANCO".

Na podstawie art.18 ust.l, art.51 ust.l, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) uchwala się , co następuje :

§ l Rada Gminy wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Sławoborze umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowej przy ZSP w miejscowości Sławoborze" do kwoty 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych) ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla „IN BLANCO" Gminy Sławoborze na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§ 2 Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.