Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 109_1

 

UCHWAŁA Nr XVI/110/2004

RADY GMINY W SŁAWOBORZU z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz.: 151), art. 109 i 110 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) - po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112.500 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 66.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:

DOCHODY - 6.522.756,00 zł

WYDATKI - 7.399.884,00 zł

ROZCHODY - 385.000,00 zł

Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.262.128 zł, który pokryty zostanie przychodem

pochodzącym z kredytu zaciągniętego w banku krajowym; w tym na inwestycje

planowane w budżecie gminy 1.065.590 zł. Na spłatę rat pożyczki i kredytów przeznacza

dochody budżetu w wysokości 385.000 zł. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem

ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na

2004 rok i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.