Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 109

Uchwała Nr XVI/109/ 2004r.

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 18 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sławoborze na 2004 rok, dotyczącej zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art.41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.!271,Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje :

§ l W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, będącym załącznikiem Nr l do Uchwały Nr XIV/90/2004 Rady Gminy Sławoborze z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sławoborze na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany :

1) Punkt 7 Programu pod nazwą „Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Sławoborzu otrzymuje brzmienie :

Komisja pracuje na posiedzeniach zarówno całej Komisji jak i zespołów. Spośród wszystkich członków wydzielono trzy zespoły do spraw:

·         I zespół do spraw rozpatrywania wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób
uzależnionych od alkoholu, przeprowadzaniem rozmów motywacyjnych do podjęcia
dobrowolnego leczenia,

·         II zespół do spraw koordynacji w realizacji programów profilaktycznych,
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu(...),

·         III zespół do spraw opiniowania podań dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymają
wynagrodzenie brutto za poszczególne rodzaje prac związanych z działalnością
komisji:

 

1.      za posiedzenie Komisji w wysokości 100,00 zł.,

2.      za posiedzenie zespołu Komisji w wysokości 100,00 zł,

3.      za kontrolę pod względem przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi
w punktach sprzedaży w wysokości 100,00 zł.

Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt. l ,2 i 3 , będzie wypłacane w ramach

umów cywilonoprawnych zawieranych przez Wójta Gminy.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3 Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.