Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 108

Uchwała Nr XVI/108/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 18 czerwca 2004r.

 

w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców pomocy otrzymanej w formie zasiłku celowego .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ,art. 40 ust. l , art.41 ust l ,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.96 w związku z art. 41 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 ) Rada Gminy Sławoborze uchwala co następuje :

§1 l .Osobom lub rodzinom , które nie spełniają kryterium dochodowego

określonego w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej może być udzielona pomoc w formie zasiłku celowego

Zasiłki określone w § l podlegaj ą zwrotowi wg następujących zasad :

 

Różnica miedzy kryterium docho­dowym zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

a faktycznym dochodem rodziny w%

Wysokość zwrotu zasiłku

w%

 

w rodzinie nie mniej niż

osoby samodzielne nie mniej niż

do 10% powyżej 10% do 20% powyżej 20 % do 30 % powyżej 30 % do 40 % powyżej 40 % do 50 % powyżej 50 % do 60 % powyżej 60 % do 70 % powyżej 70% do 80 % powyżej 80 % do 90 % powyżej 90% do 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5% 10% 20% 35% 45% 55% 70% 80% 90% 100%

 

 

§3

Ustalony decyzją okres zwrotu zasiłku nie może przekraczać 12 miesięcy

od daty otrzymania zasiłku .

§4

Wysokość udzielonego zasiłku zwrotnego nie może przekraczać kwoty trzykrotnej najniższej emerytury brutto.

§5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.