Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 107

Uchwała Nr XVI/l07/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 18 czerwca 2004r.

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi Opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust l, art.41 ust l,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nrl42 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.50 ust l i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r Nr 64 ,poz.593), Rada Gminy uchwala co następuje :

§1.

1. Usługi opiekuńcze przyznawane osobom, których dochód nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. l pkt l i 2
ustawy o pomocy społecznej są nieodpłatne.

2. Osoby ,których dochód przekracza ustawowe kryterium dochodowe
ponoszą odpłatność według następujących zasad.

 

Kryterium dochodowe w % zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 1i2 ustawy o pomocy społecznej

 

 

Wysokość zwrotu za 1 godzinę od kosztu usługi w %

osoby samotnie gospodarującej

osoby zamieszkującej z rodziną

101 - 150%

5%

15%

151-200%

10%

30%

201-250%

20%

50%

251-300%

30%

100%

powyżej 301%

100%

100%

 

 

§2. Zwrot wydatków za świadczone usługi opiekuńcze w wysokości określonej decyzją administracyjną, następuje do dnia 10 każdego następnego miesiąca, o kasy ośrodka pomocy.

§ 3. Wysokość stawki za jedną godzinę usługi opiekuńczej ustala Wójt Gminy na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po każdorazowej zmianie kosztów usług opiekuńczych.

§. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego.