Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 106

Uchwała Nr XVI/l/106/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 18 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu nadanego uchwałą Nr VII/48/2003 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 06.06.2003 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art.l 10 ustl ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz.U.Nr64,poz593) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. W załączniku do uchwały Nr VII/48/2003 Rada Gminy w Sławoborzu z dnia 6.06.2003 roku w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu :

1. zmienia się §1 ust 2 pkt 2 ,który otrzymuje brzmienie :

„§ l ust 2 pkt 2 ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz 593 z 2004 roku)"

2. do § 5 dodaje się ust.3 w brzmieniu :

„§5 ust 3 w celu realizacji świadczeń rodzinnych upoważnia się kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania a także do wydawania w tych sprawach decyzji."

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.