Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 1-5

Uchwala Nr XVI/105/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 18 czerwca 2004 roku

W sprawie sprzedaży udziału nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zm./ oraz art. 13 ust. l i art. 37 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity - Dz. U.Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami /Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ l . Przeznacza się do sprzedaży niżej wymieniony udział części

nieruchomości zabudowanej stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości

Miejscowość : Poradź - udział % części zabudowanej

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu Nr 21 o powierzchni w całości 0,18 ha zabudowaną domem mieszkalnym i stodołą z oborą pod jednym dachem na rzecz dotychczasowego najemcy

§ 2 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze .

§ 3 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.