Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 104

Uchwała Nr XVI/l04/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 18 czerwca 2004

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości

na terenie Gminy Sławoborze.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art 13 ust l i art 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku/tj. Dz. U. Z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami Dz. U. Nr 129 poz. 1447 z 2001 roku i Dz. U. Nr 154 poz. 1800 z 2001 roku /.

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ l Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości niezabudowane stanowiące Gminny Zasób Nieruchomości :

Q działka Nr 307/8 o pow. 0,1521 ha

D działka Nr 307/10 o pow. 0,2960 ha

Q działka Nr 307/12 o pow.0,1689 ha

n działka Nr 307/14 o pow. 0,1219 ha

n działka Nr 307/15 o pow. 0,1206 ha

n działka Nr 307/16 o pow. 0,1200 ha

d działka Nr 307/17 o pow. 0,1200 ha

Q działka Nr 307/18 o pow. 0,1200 ha

Q działka Nr 307/19 o pow. 0,1200 ha

Q działka Nr 307/20 o pow. 0,1353 ha

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławoborze.

§ 3 Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Sławoborzu Nr XL/221/2002 z dnia 10 października 2002 roku w sprawie sprzedaży

nieructomosci stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie Gminy Sławoborze.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.