Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 102

Uchwała Nr XVI/102/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 18 czerwca 2004 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Na podstawie art. 67 ust. l w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, stanowiące załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.