Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 101

Uchwała Nr XV/101/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 30 kwietnia 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowe nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy na rzecz użytkowników wieczystych .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami / oraz art 13 ust I i art. 37 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku / tekst jednolity - Dz.U.Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późn. zm. / Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ l przeznacza się do sprzedaży niże] wymienioną nieruchomość gruntową stanowiącą Gminny Zasób Nieruchomości :

1. Miejscowość Sławoborze :

- działka Nr 652/7 o pow. 0,1022 ha - w użytkowaniu wieczystym Pani Teresy Potrzeszcz.

§ 2 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu

§ 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .