Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 100

UCHWAŁA Nr XV/100/2004

Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu

gminy za 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm.).

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze oraz uchwałą Nr XXIV/188/Z/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniach z wykonania planów finansowych zadań zleconych i powierzonych Gminy Sławoborze za 2003 r. i opinią do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy - uchwala się, co następuje:

§ l. Rada Gminy Sławoborze udziela Wójtowi Gminy Sławoborze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.