Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 99

UCHWAŁA Nr XV/99/2004

Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 kwietnia 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sławoborze

za 2003 rok

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 114 ze zmianami), po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2003 rok zamykające się kwotami:

1.      Dochody gminy: plan 6 159 320 zł., wykonanie 5 907 809 zł., zgodnie z załącznikami Nr 1-3

2.      Wydatki gminy: plan 6 267 820 zł., wykonanie 5 977 607 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5-6

 

1.      wydatki bieżące: plan 6.051.350 zł., wykonanie 5.852.923 zł.,

2.      wydatki majątkowe: plan 216.470 zł., wykonanie 124.684 zł.,
Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 69.798 zł. Na spłatę kredytów i
pożyczek przeznaczono dochody własne w kwocie 390.000zł.

3. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej:

Dochody plan: 740.541 zł., wykonanie 737.060 zł.,

Wydatki plan: 740.541 zł., wykonanie 734.055 zł., zgodnie z załącznikami Nr 4 i 7

4. Wykonanie przychodów i wydatków Środków specjalnych:

przychody: plan 116.800 zł., wykonanie 120.454 zł.,

Wydatki: plan 116.800 zł., wykonanie 84.263 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Wykonanie dochodów z ty t. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi oraz wydatków na
realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
Dochody plan: 46.200zł., wykonanie 44.712 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

Wydatki plan: 66.081 zł., wykonanie 56.190 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody plan: 28.100 zł., wykonanie 25.647 zł.,

Wydatki plan: 28.100 zł., wykonanie 25.093 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10. § 2. Przedstawia się wykaz zmian w budżecie gminy , dokonanych w trakcie wykonywania budżetu w 2003 r., jak w załączniku nr 14.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu.