Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 98

Uchwała Nr XV/98/2004

Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 kwietnia 2004 roku

w sprawie nabycia na własność komunalną Gminy nieruchomości niezabudowanej na terenie Gminy Siawoborze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „ a „ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z 2001 roku z póź. zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Nabyć na mienie komunalne od współwłaścicieli - nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Sławoborze w działce Nr 182/4 o powierzeni O ,05 ha :

·         udział 2/4 Nowicki Jędrzej

·         udział 1/4 Oleszkiewicz Zbigniew oraz żona Oleszkiewicz Zofia

·         udział 1/4 Karolczak Sylwester oraz żona Karolczak Ewa
wszyscy zamieszkali w Sławoborzu przy ul. Lipowej 20 .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.