Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 97

UCHWAŁA NrXIV/97/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Sławoborze.

Na podstawie art. 18 ust. l ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku - z póź. zmianami) oraz art. 20 ust. l i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. - Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 200 Ir. z póź. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.03.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 47, poz.448) - Rada Gminy w Sławoborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Sławoborze w następującej wysokości:

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3.300,00 zł.

dodatek funkcyjny w wysokości 1.030,00 zł.

dodatek specjalny w wysokości 20%

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 866,00 zł

dodatek za wysługę lat w wysokości

20% wynagrodzenia zasadniczego 660,00 zł.

Razem: 5.856,00 zł.

Słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Sławoborzu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/81/2004 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy w Sławoborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2004 roku.