Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 96

Uchwała Nr XIV/96/2004

Rady Gminy w Sławoborzu

z dnia 14.04.2004 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność komunalną Gminy nieru­chomości od Agencji Nieruchomości Rolnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity - Dz U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ l Przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnej nieodpłatnie na mienie komunalne Gminy następujące nieruchomości;

 

 

1. Miejscowość Krzecko:

·         Działka Nr. 2 o pow 0,3600 ha – cmentarz

2. Miejscowość Lepino:

- Działka Nr. 12/1 o pow. 0,0877 ha - droga

3. Miejscowość Rokosowo :

- Działka Nr. 104/17 o pow. 03831 ha - droga

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.