Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

u 95

Uchwala Nr XIV/95/2004

Rady Gminy w Siawoborzu z dnia 14 kwietnia 2004 r

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dróg stanowiących mienie komunalne do Nadleśnictwa Gościno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 13 ust. l ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / tekst jednolity - Dz. U. 46 poz 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami / Rada gminy uchwala co następuje:

§ l Wyrazić zgodę na przekazanie dróg stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości na terenie gminy Sławoborze dla Nadleśnictwa w Gościnie w celu zrzeczenia się ich, gdyż dla Gminy są zbyteczne:

Miejscowość Trzciana:

·         Dz. Nr. 34 o pow. 0,40 ha - droga

·         Dz. Nr 118 o pow. 0,20 ha - droga

·         Dz. Nr 14 o pow. 0,34 ha - droga

·         Dz. Nr 120 o pow. 0,20 ha - droga

·         Dz Nr 13 o pow. 0,35 ha - droga

Miejscowość Mysłowice:

·         Dz Nr 115/2 o pow. 0,19 ha - droga
Miejscowość Rokosowo:

·         Dz Nr 100/1 o pow 0,88 ha - droga
Miejscowość Sławoborze:

·         Dz Nr 459 o pow. 0,22 ha - droga

  •  

Miejscowość Lepino:

·         Dz Nr 21 o pow. 0,22 ha - droga

·         Dz Nr 29 o pow 0,90 ha - droga

Miejscowość Poradź:

·         Dz Nr 129 o pow 0,14 ha - droga

·         Dz Nr 41 o pow. 0,29 ha - droga

·         Dz Nr 36 o pow. 0,53 ha - droga

 

Miejscowość Powalice:

- Dz Nr 12 o pow 0,11 ha - droga

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Sławoborzu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.